ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเดิมบาง-เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • เขวิกา สุขเอี่ยม และ กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ศักยภาพ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ชุมชนเดิมบาง-เขาพระ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวและพัฒนาความพร้อมของบุคคลากรเพื่อรองรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีแม่น้ำท่าจีนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 2) ข้อมูลด้านความสามารถในการเข้าถึง สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกทุกเส้นทาง แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดสำคัญได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะถนนยังคงเป็นถนนดินลูกรัง 3) ข้อมูลด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ระบบสาธารณสุขมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในส่วนของที่พักมีทั้งโรงแรม รีสอร์ท ให้บริการ 4) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง โดยรวมไม่มีมลพิษทางอากาศ บางพื้นที่ยังพบขยะมูลฝอย 5) ด้านข้อจำกัดในการรองรับนักท่องเที่ยว มีพื้นที่เพียงพอกับการรองรับนักท่องเที่ยว แต่ใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มศักยภาพของพื้นที่ มีโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เพียงพอต่อจำนวนประชากรในชุมชน 6) ด้านความมีชื่อเสียง มีประเพณีวัฒนธรรมตักบาตรเทโวโรหนะ มีสินค้า OTOP มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี 7) ด้านบุคคลากรส่วนมากประชาชนทำอาชีพเกษตรกรรมและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีหน่วยงานราชการรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ไม่มีบทบาทที่ชัดเจน คนในชุมชนขาดทักษะ และขาดความรู้ด้านการบริการ รวมถึงขาดทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-13