แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นสนามบิน ของบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด

ผู้แต่ง

  • นพรุจ วัฒนชัย มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เดนนิส สโมคิน มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ, อุปกรณ์ภาคพื้นสนามบิน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นสนามบินประกอบด้วย รถดันอากาศยาน และรถแทรกเตอร์ลำเลียงสัมภาระของสายการบินในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นสนามบินของบริษัท ABC จำกัด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เครื่องมือในการศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ ขององค์กรที่เป็นผู้เช่าอุปกรณ์ภาคพื้นสนามบินของบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัดจำนวน 20 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview)

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์พื้นสนามบิน สรุปได้ว่าควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และการบริการอุปกรณ์ภาคพื้นสนามบินให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ในส่วนของการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้บริการ ควรประเมินความสามารถในการซ่อมบำรุง การสต็อกอะไหล่ให้เพียงพอ หรือควรว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความชำนาญด้านการซ่อมบำรุงให้เป็นผู้รับช่วงในการซ่อมบำรุงโดยกำหนดเงื่อนไขการซ่อมบำรุงเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ในส่วนของพนักงานควรแต่งกายตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยให้พนักงานทุกคนต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งยังต้องเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกคนสามารถให้บริการอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับโดยต้องบริหารงานอย่างทั่วถึง และคลอบคลุมเนื้อหาทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดนโยบายการทำงานเป็นทีม และการประสานงานทุกหน่วยงาน โดยให้สร้างจิตสำนึกในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และควรปฏิบัตินโยบายการช่วยเหลือสังคมไว้ดังเดิม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-06