บทปริทัศน์หนังสือ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผู้แต่ง

  • มุทิตา เอี่ยมทิพย์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

คำสำคัญ:

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

บทคัดย่อ

หนังสือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อการดําเนินการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมผู้เขียนได้เขียนถึงการดําเนินการวิจัยและการพัฒนา (Researchand Development) การออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการศึกษา การทดลองใช้การประเมินการ การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนโครงร่างและการเขียนรายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-19