การประเมินและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)

ผู้แต่ง

  • ฐิติพร รุ่งเช้า โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ)

คำสำคัญ:

การประเมิน, การถอดบทเรียน, สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ เพื่อศึกษาแนวทาง และเพื่อถอดบทเรียนโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) การประเมินโครงการประกอบไปด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ปกครอง/นักเรียน รวมจำนวน 609 คน และกลุ่มเป้าหมายการถอดบทเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ครูผู้สอน/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ปกครอง/นักเรียน จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านผลผลิต ด้านความยั่งยืน ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านการถ่ายโยงความรู้ 2) แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) มีดังนี้ การพัฒนาโรงเรียนควรใช้แนวทางการมีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นลำดับแรก อันจะส่งผลไปยังการศึกษาระดับอื่น ๆ หรือส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพด้วย โดยใช้แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3) การถอดบทเรียน ในการดำเนินโครงการ  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรมีการเพิ่มเติมให้ความรู้ครู เนื่องจากครูมีความต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์อย่างมาก ต้องพัฒนาเป็นลำดับแรก และสถานศึกษาควรดำเนินการเรื่อง การพัฒนาครูให้เข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรูตามความต้องการของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด คุณธรรม และจริยธรรม การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม จัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาและรายภาคเรียนอย่างชัดเจน สร้างความตระหนักในกระบวนการคิดเชิงวิจัยให้กับบุคลากรได้เห็นความสำคัญของงานวิจัยและการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนให้มีการทำงานวิจัย นำเสนองานวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-08