การพัฒนารูปแบบบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC ในโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • สกุณา ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ)

คำสำคัญ:

คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองใช้รูปแบบ ศึกษาประสิทธิผล และประเมินการพัฒนารูปแบบบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC ในโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบ  พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ  นำรูปแบบไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และประเมินและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างในการประเมินได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และกรรมการสถานศึกษา รวมจำนวน 474 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC ในโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  พบว่า แนวคิดของรูปแบบการพัฒนาการ ใช้ 3 แนวคิด ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง องค์ประกอบของการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการตามขอบข่ายของหลักสูตร ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ การฝึกอบรมและนำผลการอบรมไปใช้จริง มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพโดยกระบวนการ PPSES School Model 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 P : Planning ขั้นการวางแผน ขั้นที่ 2 P : Performance ขั้นการปฏิบัติงาน ขั้นที่ 3 S : Study skill ขั้นการสร้างทักษะ ขั้นที่ 4 E : Educating ขั้นการให้ความรู้  ขั้นที่ 5 S : Summarizing ขั้นการบันทึกสรุปข้อมูล
  2. ผลการทดลองใช้รูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ ครูสามารถเขียนหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC  โดยรวมมีพัฒนาการความสามารถอยู่ในระดับดีมาก การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีอยู่ในระดับดีมาก ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการ PLC ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมสูงขึ้นทั้ง 8 ด้าน และความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
  3. ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกระบวนการ PLC ในโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนต่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้รูปแบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-08