บทปริทัศน์หนังสือ: Patrick Thaddeus Jackson. (2016). The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics. London, Routledge 2nd Edition 272 p.

ผู้แต่ง

  • อิทธิพล โคตะมี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การเมืองระหว่างประเทศ, ญาณวิทยา, จุดยืนทางญาณวิทยา

บทคัดย่อ

          บทความนี้เป็นการแนะนำหนังสือเรื่อง The Conduct of Inquiry in International Relations:  Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics เขียนโดย Patrick Thaddeus Jackson ผ่านการอภิปรายถึงจุดยืนทางญาณวิทยา 4 ประเภท ได้แก่ 1. กลุ่มปฏิฐานนิยมใหม่ (Neopositivism) 2. กลุ่มสัจนิยมเชิงวิพากษ์ (Critical Realism) 3. กลุ่มแนวทางการวิเคราะห์ (Analyticism) และ 4. กลุ่มส่องสะท้อนตนเอง (Reflexivity) อันเป็นการกำหนดท่าทีต่อการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ของการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางการแสวงหาความรู้หนึ่งในการศึกษาสังคมศาสตร์ปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-13 — Updated on 2023-01-03

Versions

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)