การพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากสดกึ่งอัตโนมัติสําหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก

Main Article Content

มานพ แย้มแฟง
จักรวาล บุญหวาน
นพพร เปรมใจ
ธนาพล สุขชนะ
มนพร คุปตาสา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากสดที่สามารถผ่าผลหมากเป็นสองซีกตามแนวยาวโดยไม่ต้องคัดแยกขนาด ซึ่งเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูลสำหรับการออกแบบและสร้างเครื่องผ่าผลหมากสด รวมถึงการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา และการปรับปรุงเครื่องผ่าผลหมากสดเพื่อให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร เครื่องผ่าผลหมากสดประกอบด้วย ชุดลำเลียงผลหมาก ชุดผ่าผลหมาก และชุดต้นกำลังซึ่งใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เนื่องจากเครื่องผ่าผลหมากสดถูกออกแบบโดยใช้งานหลักการเชิงกล ดังนั้นการทำงานของเครื่องผ่าผลหมากจึงเริ่มต้นด้วยการใส่ผลหมากสดลงในกระพ้อด้านบนของเครื่องโดยเกษตรกรไม่ต้องคัดแยกขนาด จากนั้นผลหมากสดจะถูกลำเลียงไปยังชุดผ่าผลหมาก เพื่อผ่าผลหมากเป็นสองซีกตามแนวยาว ผลวิจัยพบว่าสมรรถนะสูงสุดของเครื่องผ่าผลหมากสดอยู่ที่ร้อยละ 95 ที่ความเร็วรอบ 14 รอบต่อนาที สามารถผ่าผลหมากดีได้ 670 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าการผ่าผลหมากด้วยแรงงานคน 9.57 เท่า ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องอยู่ที่ 9 วัน นอกจากนี้การใช้งานเครื่องผ่าผลหมากสดทำให้เกษตรกรมีความปลอดภัยในการผ่าผลหมากเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเครื่องผ่าผลหมากที่เกษตรกรนำไปใช้งานมีจำนวน 15 เครื่อง และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แย้มแฟงม., บุญหวานจ., เปรมใจน., สุขชนะธ., & คุปตาสาม. (2018). การพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากสดกึ่งอัตโนมัติสําหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก. Area Based Development Research Journal, 9(6), 420-429. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/110822
Section
Research Articles