วารสารวิชาการทำหน้าที่เสมือนประตู ให้ผู้อ่านเข้าถึง การค้นพบใหม่ และงานวิจัยในพื้นที่ต่างๆ ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้ง การบูรณาการศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยจำนวนวารสารและบทความวิจัย จำนวนมาก ฐานข้อมูลวารสาร เช่น ISI และ Scopus จึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการกลั่นกรองคุณภาพ รวบรวมการอ้างอิง (Citation) และสามารถใช้สืบค้นเพื่อวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ตามคำสำคัญ หัวเรื่อง ปีที่เผยแพร่ ประเทศ และสถาบัน

ฐานข้อมูล TCI (Thai-journal Citation Index) โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มีการดำเนินการตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล นักวิจัยควรใช้ประโยชน์เพื่อการสืบค้นอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตร ไม่เพียงในขั้นตอนการเขียนบทความเท่านั้น แต่รวมถึงในช่วงพัฒนาโจทย์เพื่อเสริม แนวความคิดใหม่บนงานที่มีมาก่อน และสามารถลดความ ซ้ำซ้อนของข้อเสนอโครงการวิจัย

Published: 2018-02-01

การพัฒนาเครื่องผ่าผลหมากสดกึ่งอัตโนมัติสําหรับกระบวนการแปรรูปผลหมาก

มานพ แย้มแฟง, จักรวาล บุญหวาน, นพพร เปรมใจ, ธนาพล สุขชนะ, มนพร คุปตาสา

420-429

การท่องเที่ยวเชิงอาหารตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร

เบญจมาศ ณ ทองแก้ว, ธาราทิพย์ เกิดสุวรรณ์, จิรัชยา ปรีชาชน, อํานาจ รักษาพล

458-470

มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และระดับอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิธิตา ปิยอมรพันธุ์, เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, วรางคณา ราชชํารอง, ชาลี ศรีประจันทร์

471-481