ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบ้านมะขามเทศดอนสระจันทร์ จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ศุภชานันท์ วนภู
ธีระศักดิ์ สังข์ศรี
นริศ มิ่งโมรา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแฟนเพจเฟสบุ๊ค “บ้านมะขามเทศดอนสระจันทร์ โนนไทย”และ 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเฟสบุ๊คและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจ บ้านมะขามเทศดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับมะขามเทศจำนวน 385 คน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคว์สแควร์ ผลวิจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเฟสบุ๊คพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ตโฟนมากที่สุด รองลงมาคือใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/พกพา และวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊คมากกว่า 6 ครั้งต่อวัน การใช้งานเฟสบุ๊คแต่ละครั้งใช้เวลา 16 – 30 นาที ช่วงเวลาที่มีการใช้งานเฟสบุ๊คบ่อยที่สุดคือ 20.01 – 22.00 น. และการใช้งานเฟสบุ๊คส่วนใหญ่เป็นการกด Like/Comment เหตุผลอันดับแรกของการเลือกหรือสมัครแฟนเพจต่างๆ ของเฟสบุ๊ค คือ ต้องการติดตามข่าวสาร ซึ่งผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความเห็นว่า แฟนเพจที่ดีของเฟสบุ๊คควรมีการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบ้านมะขามเทศดอนสระจันทร์ โนนไทย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสำคัญจากมากไปน้อยเป็นดังนี้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการสร้างตราสินค้า ด้านบริการลูกค้า และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบ้านมะขามเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลุ่มอายุ และภูมิภาคที่อาศัยในปัจจุบัน ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเฟสบุ๊คที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบ้านมะขามเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊คต่อวัน และช่วงเวลาที่มีการใช้งานเฟสบุ๊คบ่อยที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วนภูศ., สังข์ศรีธ., & มิ่งโมราน. (2018). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกแฟนเพจบ้านมะขามเทศดอนสระจันทร์ จังหวัดนครราชสีมา. Area Based Development Research Journal, 9(6), 430-444. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/110824
Section
Research Articles