มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และระดับอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ
วรางคณา ราชชํารอง
ชาลี ศรีประจันทร์

Abstract

ภาวะหกล้มซ้ำซ้อนและโรคสมองเสื่อมเป็นโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดความพิการและเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ การตรวจพบโรคหรือพบความเสี่ยงของการเกิดโรคเฉพาะเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการดูแลรักษาประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจสัดส่วนร่างกายที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงของการหกล้ม ซึ่งประกอบด้วยมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อ สำรวจระดับอาการสมองเสื่อมและความจำที่เกี่ยวข้องต่อการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ โดยทำการศึกษาผู้สูงอายุจำนวน 77 คน ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยนี้ใช้การศึกษาแบบตัดขวางในการประเมินมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อระดับอาการสมองเสื่อมและความจำที่เกี่ยวข้องต่อการเคลื่อนไหว ผลวิจัยพบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมวลกระดูก 1.99 ± 0.33 กิโลกรัม เพศชาย 2.56 ± 0.2 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยมวลกล้ามเนื้อในเพศหญิง 33.95 ± 3.48 กิโลกรัม เพศชาย 46.13 ± 3.97 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังพบว่ามวลกระดูกมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับดัชนีมวลกาย (r = 0.23, p = 0.02) และผู้สูงอายุร้อยละ 16.07 มีอาการสมองเสื่อมเล็กน้อย ร้อยละ 7.14 มีอาการสมองเสื่อมปานกลาง และความจำที่เกี่ยวข้องต่อการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับมวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ (r = 0.83, p = 0.042) ซึ่งสรุปได้ว่าประชากรผู้สูงอายุมีความเสี่ยงของการหกล้มอันเนื่องจากมวลกระดูกต่ำและอาการสมองเสื่อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปิยอมรพันธุ์น., ชลปฐมพิกุลเลิศเ., ราชชํารองว., & ศรีประจันทร์ช. (2018). มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และระดับอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช. Area Based Development Research Journal, 9(6), 471-481. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/110832
Section
Research Articles