คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย

Main Article Content

กัลยา นาคลังกา
เจษฎา มิ่งฉาย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการขยายผลสู่การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 200 ราย ที่ติดตั้งชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับก๊าซชีวภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และพังงา ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเป็นกรอบการประเมินคุณค่า ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีมูลค่า 1,287,913 บาท เป็นผลตอบแทนด้านสุขภาพมากที่สุด 636,856 บาท รองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 586,895 บาท ด้านสังคม 57,521 บาท และด้านสิ่งแวดล้อม 6,641 บาทโดยมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในปีที่ 1 เท่ากับ 1.19 และเพิ่มเป็น 2.86 ในปีที่ 5 ขณะที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 837,913 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้อยละ 25 ด้านแนวทางการขยายผลในเชิงพาณิชย์ มีการผลิตชุดกำจัดก๊าซ H2S และให้บริการวางแผนให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ ธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการตลาดมีความร่วมกับเครือข่ายมานะ Energy มานี Power และเทศบาลตำบลป่าเซ่า ด้านการวิจัยและพัฒนามีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้รับการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องโดยบรรจุในแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นาคลังกาก., & มิ่งฉายเ. (2018). คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย. Area Based Development Research Journal, 10(2), 115-130. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152
Section
Research Articles