การพัฒนากรอบแนวคิดตนเองของนิสิตพยาบาลตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

Main Article Content

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
เกสร วังวล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากรอบแนวคิดของนิสิตพยาบาลตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเอื้อและอุปสรรคในการพัฒนากรอบแนวคิดของนิสิตในการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวางแผน (P) ปฏิบัติ (A) สังเกต (O) สะท้อนกลับ (R) ผู้มีส่วนร่วมจำนวน 21 คน ประกอบด้วย นิสิต พี่เลี้ยงแหล่งฝึกอาจารย์นิเทศและนักพัฒนาสุขภาวะในการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของไทย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2559 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยติดตามเยี่ยมบ้าน 3 ครั้งต่อนิสิต 1 คน แต่ละครั้งใช้เวลา 30-45 นาที การสัมภาษณ์เชิงลึก 1 ครั้งต่อนิสิต 1 คน ครั้งละ 30 นาที การสนทนากลุ่ม สัปดาห์ละครั้ง และบันทึกการสะท้อนคิด สัปดาห์ละครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนากรอบแนวคิดของนิสิต ตามแนวคิดเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การจัดกรณีศึกษา การจัดเนื้อหาเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและต่อยอดสู่ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ได้ของผู้เรียน การสะท้อนคิดและสุนทรียสนทนา ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนากรอบแนวคิดของนิสิตได้แก่ การจัดกลุ่มนิสิต ขนาดของกลุ่ม แรงจูงใจ การเป็นแบบอย่างและทักษะการตั้งคำถามและอุปสรรคของการพัฒนากรอบแนวคิดของนิสิต คือ รูปแบบการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประดิษฐ์สถาพรช., & วังวลเ. (1). การพัฒนากรอบแนวคิดตนเองของนิสิตพยาบาลตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1. Area Based Development Research Journal, 9(3), 221-233. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95281
Section
Research Articles