การป้องกันโรคเบาหวานในบริบทของไทย

Main Article Content

วัลลา ตันตโยทัย

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันตโยทัยว. (1). การป้องกันโรคเบาหวานในบริบทของไทย. Area Based Development Research Journal, 9(2), 152-154. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95455
Section
บทปาฐกถาพิเศษ