วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้ ได้รับเกียรติให้เผยแพร่ บทปาฐกถา โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในบริบทสังคมไทย และบทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว เรื่องนโยบายประกันสุขภาพ ชึ่ง เชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์ ที่ 2 Health, Wellness & Biomedical ที่สถาบันอุดมศึกษาจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และแสดงถึงความสำคัญของมิติทุนมนุษย์ ที่เสริมกับมิติของเทคโนโลยี ในการพัฒนาตามแนวทางนี้ด้วย

มิติทุนมนุษย์ ยังปรากฏชัดใน คลัสเตอร์ที่ 5 Creative, Culture & High Value Service ชึ่งบทความวิจัย 3 จาก 5 เรื่องในฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นบทบาทของสถาบันการศึกษา ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3 ภูมิภาค เพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

Published: 2017-03-01

ละมุดหวาน น้ำตาลเด็ด ชมพู่เพชร ข้าวเม็ดงาม: การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จิตตรา มาคะผล, สมประสงค์ น่วมบุญลือ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, บำรุง ชำนาญเรือ, อนัน ปั้นอินทร์, พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

90-105

ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เบญจมาศ ณ ทองแก้ว, อำนาจ รักษาพล, จุฑามาส เพ็งโคนา, บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์

106-121