โรงเรียนบันดาลใจ: การปฏิรูปการศึกษาไทยจากภูมิปัญญารากฐาน

Main Article Content

อุทัย ดุลยเกษม

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ดุลยเกษมอ. (1). โรงเรียนบันดาลใจ: การปฏิรูปการศึกษาไทยจากภูมิปัญญารากฐาน. Area Based Development Research Journal, 9(1), 70-73. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95473
Section
บทปาฐกถาพิเศษ