บทความของ Jaime Teixiera Da Silva และคณะ ที่เผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ได้กล่าวถึง การประชุมวิชาการที่หวังผลประโยชน์เชิงธุรกิจ จนละเลยคุณภาพทางวิชาการ ทำให้สูญเสียกลไกพัฒนาการวิจัย เพราะการประชุมวิชาการ เป็นโอกาส ของการเสนอผลงานวิจัย ที่มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างนักวิชาการ สามารถเสริมกับการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีจุดยืนในการส่งเสริมการประชุมวิชาการที่มีคุณภาพ โดยพร้อมเชื่อมโยงกับ ผู้จัดการประชุมวิชาการ หัวข้องานวิชาการรับใช้สังคม หรืองานวิจัยเชิงพื้นที่ นำผลงานที่นำเสนอในการประชุม และไม่เคยเผยแพร่ในรูปแบบบทความฉบับเต็ม เข้าสู่การประเมิน และเผยแพร่ในวารสารฉบับพิเศษ สืบเนื่องจากการประชุม

Published: 2017-01-01

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

อำนาจ รักษาพล, เบญจมาศ ณ ทองแก้ว, จุฑามาส เพ็งโคนา, ชลดรงค์ ทองสง, บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์

23-37

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

จุฑามาส เพ็งโคนา, เบญจมาศ ณ ทองแก้ว, อำนาจ รักษาพล, บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์, เทพินทร์ ภพทวี

38-51