แนวทางการลดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคา กรณีศึกษา: อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา, การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา, โปรแกรมประเมิน ประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร, อัตราส่วนของพื้นที่ผนังโปร่งแสงต่อพื้นที่ของผนังทั้งหมด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก (OTTV) และหลังคา (RTTV)
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำการสำรวจลักษณะทางกายภาพในปัจจุบันของอาคาร
เพื่อนนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณค่า OTTV และ RTTV ด้วยโปรแกรม Building Energy Code version 1.0.6
ผลการคำนวณได้ค่า OTTV รวม เท่ากับ 52.45 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวงเนื่องจาก
มีค่ามากกว่า 50 วัตต์ต่อตารางเมตร และค่า RTTV รวม เท่ากับ 3.68 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตาม
กฎกระทรวงเนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 15 วัตต์ต่อตารางเมตร จึงได้หาแนวทางในการปรับปรุงเฉพาะค่า OTTV รวมของ
อาคาร โดยทำการปรับปรุงผนังทางทิศใต้และตะวันออกเนื่องจากเป็นผนังด้านที่มีค่า OTTV มากกว่า 50 วัตต์
ต่อตารางเมตร เลือกใช้แนวทางการปรับปรุงที่มีความเป็นไปได้สูงในการปรับปรุงจริงและมีผลกระทบต่อการใช้งาน
ภายในอาคารน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ค่า OTTV รวมเท่ากันคือ 49.54 วัตต์ต่อตารางเมตร ผลสรุปของแนวทางการปรับปรุง
ทั้งสี่แนวทาง คือ การลดพื้นที่ผนังโปร่งแสงโดยการเพิ่มพื้นที่ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 0.10 เมตร (ผนัง 1) หรือการลด
ค่า WWR ในแนวทางที่ 1 และ 2 เป็นแนวทางที่ใช้พื้นที่และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงน้อยกว่าแนวทางที่ 3 คือ
การเปลี่ยนผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 0.10 เมตร (ผนัง 1) โดยการบุด้วยฉนวนโฟม EPS หนา 3 นิ้ว และผนังยิบซั่ม
บอร์ดชนิดธรรมดา หนา 9 มิลลิเมตร และแนวทางที่ 4 คือ การเปลี่ยนชนิดของผนังโปร่งแสงเป็นกระจก solartag
รุ่น SG 110 หนา 6 มิลลิเมตร โดยแนวทางที่ 1 ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงน้อยที่สุด คือ 30.00 ตารางเมตร และมีค่าใช้
จ่ายในการปรับปรุงน้อยที่สุด คือ 19,850 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 14,713 บาทต่อปี โดยมีระยะ
เวลาคืนทุน 1.35 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

AGC Flat Glass. (2016). Product Price List. Retrieved June, 2021 from: https://www.agc-flatglass.co.th /product.
Announcement of the Ministry of Energy on the Subject of: Criteria and Calculation Method for the Design of each Type of Energy Consumption Building System and the Use of Renewable Energy in Building Systems. (2009). The Royal Gazette. Vol. 126, Special Section 122D, p.21.
Khon Kaen University. Strategy Division. (2019). Strategic Management Plan Khon Kaen University 2020-2023. Khon Kaen: Khon Kaen University.
Ministerial Law: Designation of Building Types or Sizes and Design Standards, Criteria, and Methods
for Energy Conservation. (2009). The Royal Gazette. Vol. 126, Section 12A, p.9.
Ministry of Commerce. Bureau of Trade and Economic Indices. (2018). Construction Materials Price. Retrieved June, 2021 from: http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp.
Ministry of Energy. Department of Alternative Energy Development and Efficiency. (2007). Energy Conservation in Building. Bangkok: Department of Alternative Energy Development and Efficiency.
เผยแพร่แล้ว
2021-02-16
การอ้างอิงบทความ
พิริยะศรัทธาพ. (2021). แนวทางการลดค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคา กรณีศึกษา: อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, 20(1), 37-48. https://doi.org/10.14456/bei.2021.3
ประเภทบทความ
บทความวิจัย