การศึกษากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน้ำพลาสติกและ กระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม

Main Article Content

Puvasa Ruangchewin

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้า พลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม วิธีการ วิจัย คือ แยกชนิดขวดน�้าพลาสติก PET และ HDPE ด้วยวิธีการท�ามือ และย่อยขนาดขวดน�้า พลาสติกให้เล็กด้วยวิธีการตัด ผลิตชิ้นพลาสติกในอัตราส่วน ร้อยละ 100 ด้วยวิธีการหลอมด้วย ความร้อนในเตาอบ เมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะเกิดการละลายและยุบตัวจึงจ�าเป็นต้องเติม ปริมาณเศษพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็กให้เต็มแม่แบบจนได้ขนาดตามแม่แบบ การผลิตชิ้นพลาสติก ผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟมในอัตราส่วนการผสมเศษขวดน�้าพลาสติก ร้อยละ 90 และ เศษวัสดุอื่น ๆ ร้อยละ 10 ผลการศึกษากระบวนการสร้างพื้นผิวของเศษขยะขวดน�้าพลาสติก และการผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม พบว่า จุดหลอมเหลวพลาสติก HDPE ที่ 230 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเผาไหม้และเปลี่ยนเป็นสีด�า ส่วน พลาสติกชนิด PET ที่ 293 องศาเซลเซียส จะเกิดการละลายกลายเป็นน�้า ส่วนเศษวัสดุแห เชือก อวน ที่น�ามาผสมมีลักษณะละลายเข้ากับเนื้อพลาสติกขวดน�้าด้วยความร้อนได้ดี แต่เกิดการเผา ไหม้เร็วกว่าพลาสติกโดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลา 10 นาที จะเกิดการเผาไหม้เปลี่ยนสีเป็นสีน�้าตาลเข้ม และแข็งตัวคงรูป ซึ่งมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของพลาสติกท�าให้ไม่เรียบ ขรุขระ ลักษณะพื้นผิวที่ได้ จากการหลอมของเศษวัสดุแห และอวน มีความใกล้เคียงกันสูง แตกต่างเพียงขนาดของเส้นแห และ อวน เศษวัสดุเชือกเมื่อถูกการหลอมละลายมีการหดตัวสูงมากเมื่อเทียบกับการหดตัวของเศษวัสดุ แห และอวน  ลักษณะพื้นผิวที่ได้จะไม่เรียบ มีความขรุขระสูงกว่าเศษวัสดุแห และอวน เศษวัสดุทุ่น โฟมไม่สามารถยึดติดกับพลาสติก ลักษณะพื้นผิวที่ได้จึงเป็นเพียงแค่ร่องรอยของทุ่นโฟมบน พลาสติก การศึกษากระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้าพลาสติกและกระบวนการ สร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม มีลักษณะพื้นผิววัสดุที่ใกล้เคียง กัน โดยเศษวัสดุแหและอวนให้พื้นผิวที่เรียบและการผสมผสานได้ดีที่สุ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). ขยะรีไซเคิล. เข้าถึงได้จาก: www.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). ข่าวสารสิ่งแวดล้อม. เข้าถึงได้จาก: www.pcd.go.th เทศบาลเมอืงแสนสขุ. (2559). แนะน�าเทศบาลเมอืงแสนสขุ. เขา้ถงึไดจ้าก:https://saensukcity.go.th หนว่ยงานจงัหวดัชลบรุ.ี (2558). ประวตัจิงัหวดัชลบรุ.ี เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.chonburi-guru.com/ Department of Marine and Coastal Resources. ขยะทะเล. เข้าถึงได้จาก: https://www.dmcr.go.th Thansettakij Multimedia. (2017). ไทยติด TOP 5 “ขยะในทะเลมากสุด. เข้าถึงได้จาก: www.thansettakij.com The Regional Environment Office 13 (Chonburi). (2017). สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม. เข้าถึงได้จาก: www.mnre.go.th