วารสารศิลปกรรมบูรพา เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ค้นคว้าเรื่องราว และผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ทางด้านศิลปกรรมในเชิงสร้างสรรค์และงานวิจัยด้านวัฒนธรรม ตลอด จนนำาเสนอทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแง่มุมในรูปแบบของบทความศิลปะ ซึ่งได้จัดทำามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 19 ปี โดยมีการพัฒนารูปแบบ คุณภาพของเนื้อหาให้ เหมาะสมและมีมาตรฐาน และใช้เป็นพื้นที่สำาหรับตีพิมพ์ผลงานของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาจาก สถาบันต่างๆ จากบทความที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาในฉบับภาคปลายภาคของปีการศึกษา 2559 นี้ ทางกองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่มีความน่าสนใจ ในหลายสาขา อาทิ ผลงานวิจัยด้านการ ออกแบบและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การใช้สื่อที่เชื่อมโยงกับชุมชนและวัฒนธรรม และศิลปะที่เกี่ยวกับการแสดง ละคร และโขน เป็นต้น ซึ่งบทความเหล่านี้ ล้วนผ่านการกลั่นกรอง จากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง มีความสมบูรณ์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ และสามารถ นำาไปใช้อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของเนื้อหาในวารสารฯ เป็นสิ่งสำาคัญที่กองบรรณาธิการตั้งใจใน การนำาเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่ง ทางกองบรรณาธิการจะพยายามปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในฉบับหน้า วารสารศิลปกรรมบูรพาจะครบ รอบ 20 ปี ดังนั้น ข้อคิดเห็น และคำาแนะนำาต่างๆ ของผู้อ่านจึงจำาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากท่านผู้ อ่านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบและเนื้อหาของวารสารศิลปกรรมบูรพาอย่างไร สามารถเขียนเป็น ข้อแนะนำา เพื่อเราจะนำาไปพัฒนาให้เป็นวารสารวิชาการที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อไป ซึ่งทางกอง บรรณาธิการขอน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 19.05.2017