พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Main Article Content

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
ภัทร ยันตรกร
ธัชกร พุกกะมาน

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์คือการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 396 คน ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ ส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมือเช้า การเติมน้ำตาล และน้ำปลา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารมากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง น้ำอัดลม และอาหารจานด่วน และขนมกรุบกรอบ/ ขบเคี้ยว ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว นักศึกษาส่วนใหญ่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและผ่อนคลายความเครียด นักศึกษาที่มีภาวะความเครียด ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมแต่ยังมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดที่เสี่ยงต่อสุขภาวะ เช่น การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และไปเที่ยวแหล่งบริการ และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ และในส่วนที่ยังสูบมีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการดื่มก่อนขับขี่ยานพาหนะ ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

จบการศึกษาปริญญาเอก จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการกีฬา และการจัดการความรู้

References

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2545). ขยับกาย สบายชีวี โดยคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกวันอนามัย

โลกปี 2545. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2544). การพัฒนานักศึกษานักศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ถนอมวรรณ อยู่ขำ. (2546). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

เพ็ญจันทร์ ประดับมุข. (2541). รายงานการทบทวนสถานภาพ งานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพฯ:

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์. (2548). รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา. พะเยา: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุจิตรา สุคนธทรัพย์. (2544). รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรุงเทพฯ: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา. (2558). แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2558-2561.

เข้าถึงจาก http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/ohec_plan58-61.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2556 Social Situation and Outlook. เข้าถึงจาก

https://www.msociety.go.th/article_attach/statistic_8871.pdf.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557. เข้าถึงได้จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/ smokePocket57.pdf.