วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) และเป็นปีแรก ที่กองบรรณาธิการได้จัดทำวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบของหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณที่ปรึกษา กองบรรณาธิการตลอดจนคณะผู้จัดทำที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการผลิตวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-15

รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์, สิรินันท์ ศรีวีระสกุล , เกรียง ฐิติจำเริญพร , ดุษิต พรหมชนะ , นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล

17-33

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ภัทร ยันตรกร, ธัชกร พุกกะมาน

34-45