วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) และเป็นปีแรก ที่กองบรรณาธิการได้จัดทำวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบของหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณที่ปรึกษา กองบรรณาธิการตลอดจนคณะผู้จัดทำที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการผลิตวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published: 2019-01-15