จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด

Main Article Content

เจนสมุทร แสงพันธ์
พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกผ่านกระบวนการความเป็นนามธรรมจากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  งานวิจัยนี้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสามโลกทางคณิตศาสตร์ของ David Tall เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านชิ้นงานนักเรียน และฉากชั้นเรียนด้วยการวิเคราะห์โพรโทคอล  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการบวกจากการบีบอัดที่เพิ่มขึ้นของสัญลักษณ์บนช่วงห่างของโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ โดยนักเรียนแก้ปัญหาด้วยแนวคิดของการรวมและเพิ่มขึ้น ด้วยการนับบล็อคหนึ่งหน่วยและแท่งสิบที่แสดงถึงการแยกจำนวนเพื่อทำให้เป็นสิบด้วยความรู้ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว จากนั้นนักเรียนใช้ไดอะแกรมเป็นสัญญะเชิงภาพที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ในฐานะที่เป็นความคิดรวบยอดเชิงกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาอื่นที่ซับซ้อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณิศรา สุทธิสังข์. (2556). หน้าที่ของกระบวนการนามธรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียนผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Cobb, P., Wood, T. and Yackel, E. (1991). A constructivist approach to second grade mathematics. In

E. Von Glasersfeld (Ed.). Radical constructivism in mathematics education. (pp. 157-176).

Dordrecht, Netherlands: Kluwer.

Cobb,P., Confrey, J. and Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research.

Educational Researcher, 32, 1, 9 – 13.

Inprasitha, M. (2010). One feature of adaptive lesson study in Thailand –Designing learning unit.

Proceedings of the 45th Korean National Meeting of Mathematics Education,

Dongkook University, Gyeongju. (pp.193-206). South Korea: Dongkook University.

Isoda, M. (2010). Japanese theories for lesson study in mathematics education: A case of problem

solving approach. In Y. Shimizu, Y. Sekiguchi, & K. Hatano (Eds.), Proceedings of the

th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME5) (pp.176-181).

Tokyo: National Olympics Memorial Youth Center.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school

Mathematics. Reston: The National Council of Teachers of Mathematics.

Tall, D. (2004). Introducing Three Worlds of Mathematics. For the Learning of Mathematics, 23 (3),

–33.

Tall, D. (2006). A Theory of Mathematical Growth through Embodiment, Symbolism and Proof. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 11, 195–215.

Tall, D., & Isoda, M. (2007). Long-term development of mathematical thinking and lesson study. Singapore: World Scientific Publishing Co.