การสร้างแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน

Main Article Content

ลือชา ลดาชาติ
ลฎาภา ลดาชาติ

บทคัดย่อ

        งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนมาเป็นเวลานาน วิธีการทั่วไปของการวิเคราะห์ความเข้าใจด้านนี้คือการจัดประเภทความเข้าใจออกเป็นกลุ่ม (เช่น ความเข้าใจที่รอบรู้ ความเข้าใจที่เปลี่ยนผ่าน และความเข้าใจที่ไร้เดียงสา) ซึ่งยังไม่สามารถแสดงได้ว่า ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้านอย่างไร บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างแผนภาพ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสร้างขึ้นเพื่อแทนความเข้าใจเหล่านั้น ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามโดยนิสิตครูถูกใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล บทความนี้เสนอแนะด้วยว่า การวิจัยด้านนี้ควรเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบองค์รวมให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biography

ลือชา ลดาชาติ, วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ ดร. ลือชา ลดาชาติ จบการศึกษาปริญญาเอก จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

References

กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2553). ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 16(5), 795-809.

เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, สุนันท์ สังข์อ่อง และ สมาน แก้วไวยุทธ. (2550). การพัฒนาการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูประถมศึกษาช่วงชั้นที่หนึ่ง. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 13(4), 513-525.

พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2554). ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.). วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), 17(5), 223-254.

ลฎาภา สุทธกูล, นฤมล ยุตาคม และ บุญเกื้อ วัชรเสถียร. (2554). กรณีศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติการสอนของครูระดับประถมศึกษา. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 32(3), 458-469.

ลือชา ลดาชาติ. (2558). การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา สุทธกูล. (2555). การสำรวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 4(2), 73-90.

ลือชา ลดาชาติ, ลฎาภา สุทธกูล และ ชาตรี ฝ่ายคำตา. (2556). ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการส่งเสริมการเรียนการสอน “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ภายนอกและภายในประเทศไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 34(2), 269-282.

สุทธิดา จำรัส และ นฤมล ยุตาคม. (2551). ความเข้าใจและการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเรื่องโครงสร้างอะตอมของครูผู้สอนวิชาเคมี. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), 29(3), 228-239.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Daley, B. J. (2004). Using Concept Maps in Qualitative Research. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.6537&rep=rep1&type=pdf.

DeBoer, G. E. (2000). Scientific Literacy: Another Look at Its Historical and Contemporary Meanings and Its Relationship to Science Education Reform. J Res Sci Teach, 37(6), 582-601.

Lederman, N. G. (1992). Students’ and Teachers’ Conceptions of the Nature of Science: A Review of the Research. J Res Sci Teach, 29(4), 331-359.

Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of Nature of Science Questionnaire: Toward Valid and Meaningful Assessment of Learners’ Conceptions of Nature of Science. J Res Sci Teach, 39(6), 497-521.

Novak, J. D. & Canas, A. J. (2008). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Retrieved from https://eprint.ihmc.us/5/2/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf.

Park, S. & Chen, Y. (2012). Mapping Out the Integration of Components of Pedagogical Content Knowledge (PCK): Examples from High School Biology Classrooms. J Res Sci Teach, 49(7), 922-941.

Schwartz, R. & Lederman, N. (2008). What Scientists Say: Scientists’ Views of Nature of Science and Relation to Science Context. Int J Sci Educ, 30(6), 727-771.

Yager, R. E. (1991). The Constructivist Learning Model: Towards Real Reform in Science Education. Sci Teach, 58(6), 52-57.