การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Main Article Content

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
วชิราภรณ์ สังข์ทอง
ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย ใช้สถิติ การหาค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ผลการวิจัยพบว่า การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.

กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

เฉลิมลาภ ทองอาจ. (2553). โรงเรียนสาธิตที่แท้ : การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ. วารสารศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(1), 72-73.

นริสานันท์ เดชสุระ. (2552). รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต).

สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2558). แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (พ.ศ. 2558-2560). มหาสารคาม : ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม).

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2559). คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน. เข้าถึงจาก

http://www.onesqa.or.th/th/download/1070/.

วิทยากร เชียงกูล. (2559). รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.

สมเกียรติ์ บุญสาย. (2554). การศึกษาการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, 5(1), 33-44.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559. กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2555). รายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน. เข้าถึงจาก http://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport.aspx.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2555). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพฯ: พริกหวาน

กราฟฟิค จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). รายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง

จ. นครปฐม( วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.

สุเมธ แย้มนุน. (2552,19 มกราคม). ปัญหาโรงเรียนสาธิต. ข่าวสด, น.10.

อนุศรา โกงเหลง. (2556). คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Macmillan, Thomas T. (1971). 'The Delphi Technique', Paper presented at the annual meeting of the California

Junior Colleges Association Commission on Research and Development (3 May 1971). Monterey, California.

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3th edition. New York: Harper and Row Publication.