วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) ซึ่งมีความชัดเจนอย่างยิ่งในการขอเสนอพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทวิชาการและบทความวิจัย ที่มาจากผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจำนวนที่มีแนวโน้มมากขึ้น บทความวิชาการและบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสาร ที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ กองบรรณาธิการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-18

การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย, วชิราภรณ์ สังข์ทอง , ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

41-50