การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

Main Article Content

ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 15 คน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ และ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมี 4 องค์ประกอบคือ (1) เนื้อหาที่สอน (2) ขั้นการสอน (3) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (4) การประเมิน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยในภาพรวมมีคะแนนความรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.67 และ มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.67

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กรกนก ภู่ฉ่ำ. (2555). การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เกียรติสุดา ศรีสุข. (2552). ระเบียบวิธีวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงใหม่: โรงพิมพ์ครองช่าง.

จตุพร เพชรแก้ว. (2546). การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชนิดา เจนนพกาญจน์. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสอนโดยกลวิธีลินซ์ (LINCS STRATEGY) (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. (ม.ป.ป). คู่มือครู ป.5 สอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สมุทร เซ็นเชาวนิช. (2542). เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุวิมล มะลิวัลย์. (2553). การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าใจความหมายของศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาส์นวิเทศบางบอน (สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (ม.ป.ป). ชุดแม่บทมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางฯ: New Aha! English ป.5. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.

เอื้อมพร หลินเจริญ, สิริศักดิ์ อาจวิชัย และ ภีรภา จันทร์อินทร์. (2552). รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.

Anderson, R. C. and Freebody, P. (1981). Vocabulary Knowledge. In Guthrie, J.T. (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews. Newark, DE: International Reading Association.

Asgari, A. (2011). The Type of Vocabulary Learning Strategies Used by ESL Students in University Putra Malaysia. English Language Teaching, 4 (2), 84-90.

Cook, V. (2001). Second language learning and teaching. 3rd ed. London: Arnold.

Dakun, W. and Gieve, S. (2008). Learning environments and the use of vocabulary learning

strategies: A Case study of Chinese learners. Language Learning Journal, 36(2), 175-191.

Gu, P. Y. and Johnson, R. K. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning, 46(4), 643-679.

Hamzah, Mohd S. G. (2009). Vocabulary learning strategies of Iranian undergraduate EFL students and its relation of their vocabulary size. European Journal of Social Sciences, 11, 78-97.

Krashen, Stephen D. (1987). Principles and practices in second language acquisition. New York, NY: Prentice-Hall.

Marulis, L. M. and Neuman, S. B. (2010). The effect of vocabulary intervention on young children’s words learning. California: Corwin Press.

O’Brien, C. (2005). Modifying Learning Strategies for Classroom Success. Teaching Exceptional Children Plus, 1(3), 23-34.

Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House.

Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt and M. McCarthy (Eds.), Vocabulary :

Description, Acquisition and Pedagogy. (pp.207-208). Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilkins, D. A. (1972). Linguistics and language teaching. London: Edward Arnold.