แบบวัดบุคลิกภาพด้านมืด (Short Dark Triad: SD3-TH) การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาฉบับภาษาไทย

Main Article Content

ชินัณ บุญเรืองรัตน์
หวง เฟย

บทคัดย่อ

        แบบวัด Short Dark Triad (SD3) ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 เพื่อวัดบุคลิกภาพด้านมืดทั้ง 3 ด้านได้แก่ Machiavellianism, Narcissism และ Psychopathy ได้รับการอ้างอิงมากกว่า 600 บทความด้านพฤติกรรมศาสตร์ และได้รับการแปลและใช้งานแล้วกว่า 8 ภาษาแต่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยรวมทั้งทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา (Psychometric properties) ในบริบทสังคมไทย วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้างและองค์ประกอบแบบวัดบุคลิกภาพด้านมืด SD3 ฉบับภาษาไทย วิธีวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และเชิงยืนยัน (CFA) ถูกใช้ในการศึกษาโครงสร้างของแบบวัดกลับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 411 คนใน 2 การศึกษา ผลการวิจัย: แบบวัด SD3-TH มีจำนวน 15 ข้อมีโครงสร้างกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้และสูงกว่าโดยแสดงค่า GFI เท่ากับ .91 ค่า CFI เท่ากับ .93 และ ค่า RMSEA เท่ากับ .065 และบุคลิกภาพด้านมืดแบบ Psychopathy แสดงความสัมพันธ์เชิงลบกับบุคลิกภาพแบบประนีประนอมและแบบมีจิตสำนึกจากแบบวัดชนิด NEO-FFI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปและเสนอแนะ: แบบวัด SD3-TH มี 3 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างสามารถนำไปใช้งานได้ การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและศึกษาเทียบกับแบบวัดประเภทอื่น ๆเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาลำดับต่อ ๆ ไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of research in personality, 40(4), 440-450.

Angsuchot, S. (2014). Statistics for Social Science and Behavioral Research: Techniques LISREL Programs. Bangkok: Jarean Dee Monkhong.

Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington,DC.: American Psychiatric Pub.

Atari, M., & Chegeni, R. (2016). Assessment of dark personalities in Iran: Psychometric evaluation of the Farsi translation of the Short Dark Triad (SD3-F). Personality and Individual Differences, 102, 111-117.

Babiak, P., Neumann, C. S., & Hare, R. D. (2010). Corporate psychopathy: Talking the walk. Behavioral sciences & the law, 28(2), 174-193.

Bertl, B., Pietschnig, J., Tran, U. S., Stieger, S., & Voracek, M. (2017). More or less than the sum of its parts? Mapping the Dark Triad of personality onto a single Dark Core. Personality and Individual Differences, 114, 140-144.

Boonroungrut, C., & Toe-Oo, T. (2017). Dark Triad Trends in Personality Studies: Systematic Review with Bibliometric Network Analysis. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakarm University, 36(6), 63.

Brinkley, C. A., Schmitt, W. A., Smith, S. S., & Newman, J. P. (2001). Construct validation of a self-report psychopathy scale: does Levenson's self-report psychopathy scale measure the same constructs as Hare's psychopathy checklist-revised?. Personality and Individual Differences, 31(7), 1021-1038.

Chabrol, H., Van Leeuwen, N., Rodgers, R., & Séjourné, N. (2009). Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency. Personality and Individual Differences, 47(7), 734-739.

Corral, S., & Calvete, E. (2000). Machiavellianism: Dimensionality of the Mach IV and its relation to self-monitoring in a Spanish sample. The Spanish journal of psychology, 3(1), 3-13.

Del Greco, L., Walop, W., & Eastridge, L. (1987). Questionnaire development: 3. Translation. CMAJ: Canadian Medical Association Journal, 136(8), 817.

Diamantopoulos, A., & Winklhofer, H. M. (2001). Index construction with formative indicators: An alternative to scale development. Journal of marketing research, 38(2), 269-277.

Dinić, B. M., & Wertag, A. (2018). Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. Personality and Individual Differences, 123, 44-49.

Furnham, A., Richards, S. C., & Paulhus, D. L. (2013). The Dark Triad of personality: A 10 year review. Social and Personality Psychology Compass, 7(3), 199-216.

Gamache, D., Savard, C., & Maheux-Caron, V. (2018). French adaptation of the Short Dark Triad: Psychometric properties and a head-to-head comparison with the Dirty Dozen. Personality and Individual Differences, 122, 164-170.

Gino, F., Ayal, S., & Ariely, D. (2009). Contagion and differentiation in unethical behavior the effect of one bad apple on the barrel. Psychological science, 20(3), 393-398.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate data analysis (Vol. 5).Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Jonason, P. K., & Davis, M. D. (2018). A gender role view of the Dark Triad traits. Personality and Individual Differences, 125, 102-105.

Jonason, P. K., Foster, J., Oshio, A., Sitnikova, M., Birkas, B., & Gouveia, V. (2017). Self-construals and the Dark Triad traits in six countries. Personality and Individual Differences, 113, 120-124.

Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: a concise measure of the dark triad. Psychological assessment, 22(2), 420.

Jones, D. N., & Figueredo, A. J. (2013). The core of darkness: Uncovering the heart of the Dark Triad. European Journal of Personality, 27(6), 521-531.

Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2014). Introducing the short dark triad (SD3) a brief measure of dark personality traits. Assessment, 21(1), 28-41.

Maples, J. L., Lamkin, J., & Miller, J. D. (2014). A test of two brief measures of the dark triad: The dirty dozen and short dark triad. Psychological assessment, 26(1), 326.

McLarnon, M. J., & Tarraf, R. C. (2017). The Dark Triad: Specific or general sources of variance? A bifactor exploratory structural equation modeling approach. Personality and Individual Differences, 112, 67-73.

Međedović, J., & Petrović, B. (2015). The Dark Tetrad. Journal of Individual Differences, 36(4), 228-236.

Monaghan, C., Bizumic, B., & Sellbom, M. (2016). The role of Machiavellian views and tactics in psychopathology. Personality and Individual Differences, 94, 72-81.

Muris, P., Merckelbach, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The malevolent side of human nature: A meta-analysis and critical review of the literature on the Dark Triad (Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy). Perspectives on Psychological Science, 12(2), 183-204.

Oluf, G.-A., & Furnham, A. (2015). The relationship between bright-and dark-side personality traits. Personality and Individual Differences, 87, 206-211.

Pabian, S., De Backer, C. J., & Vandebosch, H. (2015). Dark Triad personality traits and adolescent cyber-aggression. Personality and Individual Differences, 75, 41-46.

Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36(6), 556-563.

Pechorro, P., Caramelo, V., Oliveira, J. P., Nunes, C., Curtis, S. R., & Jones, D. N. (2018). The Short Dark Triad (SD3): Adaptation and Psychometrics among At-Risk Male and Female Youths. Deviant Behavior, 40(3), 1-14.

Persson, B. N., Kajonius, P. J., & Garcia, D. (2017a). Revisiting the structure of the Short Dark Triad. Assessment, 26(1), 3-16.

Persson, B. N., Kajonius, P. J., & Garcia, D. (2017b). Testing construct independence in the Short Dark Triad using Item Response Theory. Personality and Individual Differences, 117, 74-80.

Puangmee, N. (2011). Big Five Factor, Perceived Organizational Culture of Nurses in a University Hospital (Master of Art in Industrial and Organization Psychology). Bangkok: Thammasat University.

Rauthmann, J. F., & Will, T. (2011). Proposing a multidimensional Machiavellianism conceptualization. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(3), 391-403.

Rogoza, R., & Cieciuch, J. (2017). Structural Investigation of the Short Dark Triad Questionnaire in Polish Population. Current Psychology, 38,756-763.

Shimotsukasa, T., & Oshio, A. (2016). Development and validation of the Japanese version of the Short Dark Triad (SD3-J): Comparing with the Japanese version of the Dark Triad Dirty Dozen. Personality and Individual Differences, 101, 514.

Veselka, L., Schermer, J. A., & Vernon, P. A. (2012). The Dark Triad and an expanded framework of personality. Personality and Individual Differences, 53(4), 417-425.

Williams, K. M., Nathanson, C., & Paulhus, D. L. (2003). Structure and validity of the self-report psychopathy scale-III in normal populations. Paper presented at the 111th annual convention of the American Psychological Association.

Wisse, B., Barelds, D. P., & Rietzschel, E. F. (2015). How innovative is your employee? The role of employee and supervisor Dark Triad personality traits in supervisor perceptions of employee innovative behavior. Personality and Individual Differences, 82, 158-162.