วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) ซึ่งมีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ขอเสนอพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทวิชาการและบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่ม มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดยการส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสาร ที่ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ กองบรรณาธิการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-18

การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

วัยวุฒิ บุญลอย, มิ่งขวัญ คงเจริญ, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, วิรุฬห์ นิลโมจน์

68-89