การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาแบบวัดทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการ ของ Kolverid’s (1996) ฉบับย่อภาษาไทย

Main Article Content

ณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร
ชินัณ บุญเรืองรัตน์

บทคัดย่อ

แบบวัดทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการของ Kolverid’s (1996) ฉบับย่อเป็นแบบวัดทางเลือกที่ได้รับความสนใจในการแปลกว่า 7 ภาษาและนำไปใช้ในกลุ่มนักศึกษาทั่วโลก วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาแบบวัดทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการของ Kolverid’s (1996) ฉบับย่อภาษาไทย โดยใช้การแปลแบบ forward translation แล้วทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โครงข่ายตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพและนครปฐมจำนวน 1,237 คนด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกผ่านการตอบแบบออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าโมเดล 3 องค์ประกอบได้แก่ ภาระงาน, การพึ่งพาตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี (χ2/df = 1.75, p = .06, ค่า CFI = .99 ค่า TLI = .98, RMSEA = .02) การวิเคราะห์โครงข่ายพบว่าข้อคำถามจัดอยู่ในองค์ประกอบของตนเอง แต่มีอย่างน้อย 2 ข้อคำถามที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาต่อในการศึกษาต่อไป การศึกษานี้หวังว่าแบบวัดนี้จะเป็นทางเลือกให้กับนักวิจัยไทยที่สนใจจะนำแบบวัดทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการของ Kolverid’s (1996) ไปใช้ศึกษาในงานด้านทัศนคติความเป็นผู้ประกอบการกับตัวแปรอื่น ๆ ที่สนใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aloulou, W. J. (2017). Investigating entrepreneurial intentions and behaviours of Saudi distance business learners: main antecedents and mediators. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 10(3), 231-257.

Bland, J. M., & Altman, D. G. (1997). Statistics notes: Cronbach's alpha. bmj, 314(7080), 572.

Boonroungrut, C., & Fei, H. (2018). The Theory of Planned Behavior (TPB) & Transtheoretical Model (TTM) of Change: A systematic Review on Combining Two Behavioral Change Theories in Research. Journal of Public Health and Development, 16(1), 75-87.

Bullinger, M., Anderson, R., Cella, D., & Aaronson, N. (1993). Developing and evaluating cross-cultural instruments from minimum requirements to optimal models. Quality of Life Research, 2(6), 451-459.

Cronbach, L. (1960). Essentials of psychological testing 3nd ed. New York: Harper & brothers.

Dalege, J., Borsboom, D., van Harreveld, F., & van der Maas, H. L. (2017). Network analysis on attitudes: A brief tutorial. Social psychological and personality science, 8(5), 528-537.

Hair Jr, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of Business Research, 109, 101-110.

Honig, B. (2014). "Salesmen or scholars: A critical examination of research scholarship in the field of entrepreneurship." Routledge Companion to Entrepreneurship, 491-504.

Honig, B., Lampel, J., Siegel, D., & Drnevich, P. (2014). Ethics in the Production and Dissemination of Management Research: Institutional failure or individual Fallibility?. Journal of Management Studies, 51(1), 118-142.

Ismail, A. B. (2017). We are different: a case study of entrepreneurship education in Malaysia (Doctoral dissertation). Brisbane: Queensland University of Technology.

Kibler, E. (2013). Formation of entrepreneurial intentions in a regional context. Entrepreneurship & Regional Development, 25(3-4), 293-323.

Kolvereid, L. (1996a). Organizational employment versus self-employment: Reasons for career choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 20(3), 23-31.

Kolvereid, L. (1996b). Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1), 47-57.

Krüger, C. (2016). Educação empreendedora: características e atitudes de discentes e docentes. Brazil: Novas Edições Acadêmicas.

Laguia Gonzalez, A., Jaén, I., Topa, G., & Moriano, J. (2019). University environment and entrepreneurial intention: the mediating role of the components of the theory of planned behaviour/El entorno universitario y la intención emprendedora: el papel mediador de los componentes de la teoría de la acción planificada. Revista de Psicología Social, 34(1), 137-167.

Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross–cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.

Malhotra, M. K., & Grover, V. (1998). An assessment of survey research in POM: from constructs to theory. Journal of operations management, 16(4), 407-425.

McNally, J. J., Martin, B. C., Honig, B., Bergmann, H., & Piperopoulos, P. (2016). Toward rigor and parsimony: A primary validation of Kolvereid’s (1996) Entrepreneurial attitudes scales. Entrepreneurship & Regional Development, 28(5-6), 358-379.

Oinonen, E. (2018). Under pressure to become–from a student to entrepreneurial self. Journal of Youth Studies, 21(10), 1344-1360.

Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2), 129-144.

Peterson, R. A. (2000). A meta-analysis of variance accounted for and factor loadings in exploratory factor analysis. Marketing letters, 11(3), 261-275.

Ponterotto, J. G., & Ruckdeschel, D. E. (2007). An overview of coefficient alpha and a reliability matrix for estimating adequacy of internal consistency coefficients with psychological research measures. Perceptual and motor skills, 105(3), 997-1014.

Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. Encyclopedia of entrepreneurship, 72-90.

Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of business venturing, 22(4), 566-591.

Suwartono, C., & Bintamur, D. (2019). Validation of the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ): Network Analysis as an Alternative of Confirmatory Factor Analysis (CFA). ANIMA Indonesian Psychological Journal, 34(3), 115-124.

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International journal of medical education, 2, 53.

Tkachev, A., & Kolvereid, L. (1999). Self-employment intentions among Russian students. Entrepreneurship & Regional Development, 11(3), 269-280.

Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. The counseling psychologist, 34(6), 806-838.

Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in quantitative methods for psychology, 9(2), 79-94.

Zhang, Y., Duysters, G., & Cloodt, M. (2014). The role of entrepreneurship education as a predictor of university students’ entrepreneurial intention. International entrepreneurship and management journal, 10(3), 623-641.