“พุทธานุสติ” และ “การเห็นพระ” ศึกษากรณีของ พระปิงคิยะ พระสิงคาลมาตาเถรี พระวักกลิ

Main Article Content

เมธี พิทักษ์ธีระธรรม

บทคัดย่อ

บทความนี้เริ่มต้นจากความช่างสงสัยในตัวข้าพเจ้ากระตุ้นความกระหายใคร่รู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนา “พุทธานุสติ” ซึ่งในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสชั้นหลัง เช่น วิสุทธิมรรค ได้นำการปฎิบัตินี้มาจัดไว้ในการฝึกสมาธิ โดยนำเสนอนัยของการตรึกระลึกถึง “พระพุทธคุณ” แต่อีกด้านหนึ่งใน ขุททกนิกาย ซึ่งอยู่ในพระสุตตันตปิฎกก็มีการเจริญภาวนา “พุทธานุสติ” อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการตรึกระลึกนึกถึง “พระพุทธองค์” ซึ่งการเจริญภาวนาแบบนี้สามารถทำให้ไป “เห็น”พระพุทธองค์ได้ในสมาธิ และพบเห็นอย่างเด่นชัดในพระฝ่าย “ศรัทธาธิมุตตะ”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิทักษ์ธีระธรรม เมธี. 2018. ““พุทธานุสติ” และ ‘การเห็นพระ’: ศึกษากรณีของ พระปิงคิยะ พระสิงคาลมาตาเถรี พระวักกลิ”. วารสารธรรมธารา 1 (1):201-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160707.
บท
บทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา
Bookmark and Share

References

Ejima, Yasunori. 1987. “Textcritical Remarks of the Ninth Chapter of the Abhidharmakośabhāṣya.” Bukkyō-bunka 仏教文化 20: 1-40.

Fujita, Kōtatsu (藤田宏達). 1992. “Genshi-bukkyō-ni-okeru-shin 原始仏教における信 (ศรัทธาในพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม).” Bukkyō-shisō 仏教思想 11: 91-142.

Harrison, Paul. 1992. “Commemoration and Identification in Buddhānusmṛti.” The Mirror of Memory: Reflections on Mindfulness and Remembrance in Indian and Tibetan Buddhism: 215-238. edited by Janet Gyatso. Albany: State University of New York Press.

Nakamura, Hajime (中村元). 2000. Budda-no-kotoba-suttanipāta ブッダのことばスッタ二パータ (สุตตนิบาต). Iwanami bunko 岩波文庫 33-301-1. Tokyo: Iwanamishoten.

Norman, K.R. 1969. The Elders’ Verses I (Theragāthā). Pali Text Society Translation Series No.45. London: PTS

Norman, K.R. 1979. “Two Pali Etymologies.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 42: 321-328. (=Collected Papers II. 2007: 71-83. reprint 1991)

Norman, K.R. 1985. “The Influence of the Pāli Commentators and Grammarians upon the Theravādin Tradition.” Bukkyō-kenkyū 仏教研究15: 109-123. (=Collected Papers III. 2008: 95-107. reprint 1992)

Norman, K.R. 2006. The Group of Discourses (SUTTA-NIPĀTA). Pali Text Society Translation Series No.45. Lancaster: PTS.

Norman, K.R. 2007. “Translation Problems in Early Buddhist Literature.” Collected Papers VIII: 261-280. Lancaster: PTS.

Sasaki, Shizuka (佐々木閑). 1997b. “Visuddhimagga and Samantapāsādikā (1).” Bukkyō-daigaku-sōgō-kenkyūjo-kiyō 佛教大学総合研究所紀要 4: 35-63.

Sakurabe, Ken. (櫻部健). 1975. “Shōge-adhimukti-ni-tsuite 勝解 adhimukti について (การศึกษาเกี่ยวกับ“อธิมุกติ”).” Bukkyōgo-no-kenkyū 仏教語の研究: 34-39. Kyoto: Buneidōshoten.

Sakurabe, Ken. (櫻部健). 1976. “Nenbutsu-to-sammai 念仏と三昧 (พุทธานุสติและสมาธิ).” Bukkyō-shisō-ronshū: Okuda-Jio-sensei-kiju-kinen 仏教思想論集:奥田慈応先生喜寿記念:889-896. Kyoto: Heirakujishoten.

von Hinüber, Oskar. 1981. “The Development of the Clusters -tm-, -dm-, and -sm- in Middle and New Indo-Aryan.” Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 40: 61-71. (=Selected Papers on Pāli Studies 2005: 162-172)

von Hinüber, Oskar. 1982. “Pāli as an Artificial Language.” Indoligica Taurinensia 10: 133-140.

Williams, Paul. 2009. Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations. The Library of Religious Beliefs and Practices. 2nd ed. London and New York: Routledge.

Most read articles by the same author(s)