กำเนิดนิกายสรวาสติวาท (2)

Main Article Content

Mitomo Kenyo
เมธี พิทักษ์ธีระธรรม, ดร.

บทคัดย่อ

นิกายสรวาสติวาทเป็นหนึ่งใน 18 นิกายแห่งยุคแตกนิกายของพระพุทธศาสนาในสมัยอินเดียโบราณ ชื่อนิกายชี้ให้เห็นว่า นิกายสรวาสติวาทยอมรับการมีอยู่จริงของสรรพสิ่ง ก่อให้เกิดเป็นข้อสงสัยว่า “สรวาสติ” เป็นชื่อที่มีมาตั้งแต่แรกหรือไม่ เนื่องจากนิกายสรวาสติวาท มีชื่อเรียกอื่นอีก ได้แก่ เหตุวาท 一切語言部 วิภัชยวาทิน ตามที่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ
คำว่า “สัพพัตถวาท” เป็นชื่อเรียกที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของคำสอนนิกายนี้ ที่คาดว่า เป็นชื่อเรียกที่มีมาก่อนแนวคิดเรื่อง ‘สรรพสิ่งมี
อยู่จริง’ จะได้รับการจัดระบบ ภายหลังจึงมีชื่อเรียกว่า สัพพัตถิวาท หรือ
สรวาสติวาท นี้เป็นข้อสมมติฐานที่จะทำการหาคำตอบในบทความ


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kenyo, Mitomo, และ พิทักษ์ธีระธรรม เมธี. 2018. “กำเนิดนิกายสรวาสติวาท (2)”. วารสารธรรมธารา 3 (2):47-77. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160785.
บท
บทความพิเศษ
Bookmark and Share

References

เมธี พิทักษ์ธีระธรรม. 2559ก. "Samayabhedoparacanacakra: คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1)." ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 2(1): 67-103.

เมธี พิทักษ์ธีระธรรม. 2559ข. "Samayabhedoparacanacakra: คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (2)." ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 2(2):57-106.

เมธี พิทักษ์ธีระธรรม (แปล). 2560. "การกำเนิดนิกายสรวาสติวาท (1)." ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 3(1): 89-123. (แปลจากภาษาญี่ปุ่นของ มิโตะโมะ เคนโย, MITOMO Kenyō (三友健容). 1996. "説一切有部の成立." Journal of Indian and Buddhist Studies 印度学仏教学研究 89: 1-11.)

AKANUMA, Chizen (赤沼智善). 1925. "Bunbetsu-ronsha-ni-tsuite 分別論者に就いて(ศึกษาเกี่ยวกับวิภัชยวาทิน)." Shūkyō-kenkyū 宗教研究 25: 43-64.

KIMURA, Taiken (木村泰賢). 1968. Abidatsumaron-no-kenkyū: Kimura -Taiken-zenshū 4阿毘達磨論の研究・木村泰賢全集4 (งานวิจัยพระอภิธรรม - รวมผลงานเขียนของ คิมูระ ไทเคน ลำดับที่ 4). Tokyo: Daihorin-Kaku.

MITOMO, Kenyō (三友健容).1997. "Goji-hihō-to-ubu-no-seiritsu五事非法と有部の成立." Nijiren-kyōgaku-no-shomondai: Asai-Endō-sensei-koki-kinen-ronnbunnshū日蓮教学の諸問題: 浅井円道先生古稀記念論文集: 935-967(R). Kyoto: Heirakushoten.

Sanrongengi (三論玄義). 1918. Sanron-gengi三論玄義 Bukkyō-taikei / Bukkyō-taikei-kankō-kai-hensan 5: Daijō-sanron-dai-gishō佛教大系 / 佛教大系刊行會編纂5: 大乘三論大義鈔. Tokyo: Bukkyōtaikeikankōkai.

SATŌ, Mitsu'o(佐藤密雄). 1991. Ronji-fu-kaku'on-chū論事付覚音註(คำแปลคัมภีร์อภิธรรมกถาวัตถุและกถาวัตถุอรรถกถา). 2nd ed. Tokyo: Sankibōbusshorin.

SHIZUTANI, Masa'o (静谷正雄). 1978. Shōjō-bukkyōshi-no-kenkyū: buha-bukkyō-no-seiritsu-to-hensen 小乗仏教史の研 究ー部派仏教の成立と変遷ー(งานวิจัยประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาหินยาน: กำเนิด และพัฒนาการพุทธศาสนายุคแตกนิกาย) Kyoto: Hyakka'enkan.

TERAMOTO, Enga, and Tomotsugu HIRAMATSU (寺本婉雅, 平松友嗣). 1974. Zō-kan-wa-sanyaku-taikō: Ibushūrinron 藏漢和三譯對校: 異部宗輪論 (คำแปล เปรียบเทียบสามภาษา ทิเบต จีน ญี่ปุ่น: คัมภีร์สมยเภโทปรจนจักร). Tokyo: Kokushokankōkai.

TSUKAMOTO, Keishō (塚本啓祥). 1980. Shoki-bukkyō-kyōdan-no-kenkyū 初期仏教教団史の研究 - 部派の形成に関する文化史的考察 (A History of the Early Buddhist order: A Historical Study on the Formation of the Indian Buddhist Schools). 2nd ed. Tokyo: Sankibōbusshorin.

Most read articles by the same author(s)