พระพุทธศาสนามหายาน: เหตุใดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความหลากหลาย (4)

Main Article Content

พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย (คงคารัตนรักษ์)

บทคัดย่อ

     “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ได้ปรับวิธีการเพื่อให้บรรลุธรรมจาก “การออกบวชและเจริญสมาธิภาวนาอย่างเข้มงวด” ไปสู่ “การสั่งสมกุศลกรรมในชีวิตประจำวัน” ซึ่งมีความแตกต่างกับแนวคำสอนพระพุทธศาสนาในยุคพระศากยมุนีพุทธเจ้า กล่าวคือ แม้จะเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ไม่ได้ออกบวชและประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดก็ตาม ยังสามารถก้าวเข้าสู่วิถีแห่งความเป็นพุทธะได้เช่นเดียวกัน และเพื่อให้เป็นเช่นนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนหลักการของ “ศูนยตา” ใหม่เสียผู้ที่ได้ศึกษาหลักการของ “ศูนยตา” และเข้าใจถึงแนวคิดนี้เท่านั้นจึงจะสามารถแปรเปลี่ยนกุศลกรรมในชีวิตประจำวัน ให้นำไปสู่ผลคือการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้ นอกจากนี้ “ปรัชญาปารมิตาสูตร” ยังเป็นที่รู้จักในฐานะของ “มนตร์” ที่มีเรื่องอานุภาพเหนือธรรมชาติ ขจัดปัดเป่าทุกข์และสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความแปลจากภาษาต่างประเทศ
Bookmark and Share

เอกสารอ้างอิง

SASAKI, Shizuka (佐々木閑). Bessatsu NHK hyappun de meicho shūchū kōgi Daijō Bukkyō kōshite Budda no oshie wa henyō shita 別冊NHK100分de名著 集中講義 大乗仏教 こうしてブッダの教えは変容した (วรรณกรรมชื่อดังใน 100 นาทีของ NHK พระพุทธศาสนามหายาน: เหตุใดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความหลากหลาย). Tokyo: NHK Publishing, 2017.

Most read articles by the same author(s)