กระบวนการสร้างบทละครเวที : เรื่อง จันทรา มายา อาชาไนย

  • ยุทธนา บุญอาชาทอง คณะนิเทศศาสตร์
  • พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
คำสำคัญ: การเขียนบทละคร, การเขียนบทละครเวที, กระบวนการคิดสร้างสรรค์, เทคนิคการเขียนบทละครเวที

บทคัดย่อ

บทความวิชาการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างบทละครเวที: เรื่อง จันทรา มายา อาชาไนย เพื่อศึกษา กระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิธีการเขียนบทละครเวที และเทคนิคเฉพาะบุคคลผู้เขียนบทละครเวที การสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นผลงานที่ใช้สร้างสรรค์บทละครขึ้นมาใหม่ และจัดทำการแสดงจริง

ผลงของการศึกษาพบว่า การสร้างสรรค์บทละครเวทีที่มีการคิดจากบทดั้งเดิม และผนวกกับสิ่งที่เกิดรอบตัว ทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันและ สังคม การทีผู้เขียนบทมีเทคนิคเฉพาะบุคคล ทำให้เกิดเอกลักษณ์ ซึ่งการเล่าเรื่องของผู้เขียนมีผลต่อความคิดและความเข้าใจในการเขียนบทละคร และสิ่งสำคัญคือการที่ผู้เขียนบทต้องการสื่อสาร โดยผ่านความคิดหลักของเรื่องและไปถึงผู้รับสาร กระบวนการเขียนบทประกอบไปด้วย ความชอบ แรงบันดาลใจ การหาข้อมูล การเขียนโครงเรื่อง โครงเรื่องขยาย การแสดงสด การซ้อม และบทแสดง ทำให้เกิดบทละคร

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กอบกุล อังคุทานนท์. (2537). ละครเวทีสมัยใหม่. ฉัตร.

เขมิกา จินดาวงศ์. (2551). การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่อง ในภาพยนตร์ของ อภิชาตพงศ์ วีระเศษฐ กุล. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/13361

นพมาส แววหงษ์. (2550). ปริทัศน์ศิลปะการละคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นราพร สังข์ชัย. (2551). การเขียนบทละครโทรทัศน์:กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิค.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

นับทอง ทองใบ. (2553). ศิลปวิจารณ์ รายการวิทยุโทรทัศน์. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

พัชรินทร์ มหิทธิกร. (2551). สิงหไกรภพ:การศึกษาการดัดแปลงนิทานคำกลอนเป็นบทละคร

เวทีสมัยใหม่. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. https://www.lib.ku.ac.th/2019/

พิชญา พิริยะประทานคุณ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็กของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร. [การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. http://203.131.210.100/ejournal/wp- content/uploads/2014/03/jcis560261.pdf

พรรัตน์ ดำรง. (2547). การละครสำหรับเยาชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรรณศักดิ์ สุขี. (2514). การเขียนบทละคร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

มัทนี รัตนิน. (2555). ศิลปะการแสดงละคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ยุทธนา บุญอาชาทอง. (2559). การเขียนบทละครเวทีสมัยใหม่. มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์.

ศิวาวุธ ไพรีพินาศ. (2557). กระบวนการสร้างบทอิงประวัติศาสตร์ในสื่อจินตคดีสมัยใหม่ (รายงาน

ผลการวิจัย). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สมพร ฟูราจ. (2554). ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ball, D. (1988). Backward and Forwards. Southern Illinois University Press.

Card, O. S. (1999). Characters & Viewpoint. Writer’s Digest Books.

Cooper, P. & Dancyer, K. (1999). Writing the Short Film. Focal Press

Dunne, W. (2009). The Dramatic writer’s companion. The University of Chicago Press.

Fortier, M. (2002). Theory /Theater. Rutledge..

Rutnin, M. M. (1996). Dance Drama, and Theatre in Thailand. Silkworm Books.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-05
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ