ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในทัศนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

Main Article Content

นิรัตน์ แย้มโอษฐ์
อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ
ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในทัศนะรวมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และ 2) เสนอแนะแนวทางส่งเสริมความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างอาคารสูง จำนวน 500 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์


ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ด้านมนุษย์และด้านการจัดการ) มีความสำคัญในระดับมาก และส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ด้านเวลา ด้านต้นทุน และด้านคุณภาพ) ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านการจัดการจะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูงมากกว่าปัจจัยด้านมนุษย์ โดยปัยจัยทั้งสองด้านร่วมกันส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในด้านเวลามากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพ และต้นทุน ตามลำดับ และ 3) การส่งเสริมความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง ควรมุ่งเน้นส่งเสริมปัจจัยด้านการจัดการเป็นอันดับแรก โดยมุ่งเน้นเฝ้าระวังและติดตามผลการทำงานและบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการส่งเสริมปัจจัยด้านมนุษย์ โดยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมุ่งมั่นของบุคลากร จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ และพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดตามทัศนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กวี หวังนิเวศน์กุล. (2547). การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2560). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร.

กิตินาถ สุริยกัณฑ์. (2557). การศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพฯ.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558. (2558, สิงหาคม 24). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132 ตอนที่ 82 ก, หน้า 32-38

รณรงค์ กระจ่างยศ. (2558). การบริหารงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: บริษัทก้าวใหม่.

วิสูตร จิระดำเกิง. (2543). การบริหารโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วรรณกวี.

เวณิช วัฒนภูริภากร. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารต้นทุนโครงการ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารสูง (การค้นคว้าอิสระ). สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี.

สุภมาศ อังสุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2551). สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์

อภิญญา จันทรัตน์, สุธาริน สถาปิตานนท์ และวิโรจน์ รุโจปการ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารสูง. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560. กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.

Barrie, D.S. and Paulson, B.C. (1992). Professional Construction Management: Including C.M., Design Construct and General Contracting (3rd Ed.). Singapore: McGraw-Hill.

Cooke, B. and Williams, P. (1998). Construction Planning, Programming and Control. Malaysia: Macmillan Press.

Gould, F. and Joyce, N. (2014). Construction Project Management (4th Ed.). UK: Pearson Education.

Griffith, A., Stephenson, P., and Watson, P. (2000). Management Systems for Construction. Malaysia: Longman.

Tabish, S.Z.S. and Jha, K.N. (2012). Success traits for a construction project. Journal of Construction Engineering and Management, 138(10), 1131-1138.