การบริหารจัดการในยุคข้อมูลข่าวสาร

Main Article Content

คัชพล จั่นเพชร
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

บทคัดย่อ

             กระบวนการบริหารจัดการมีมากมายในแต่ละยุคสมัย แต่สิ่งที่ยังคงเป็นหลักในการบริหารจัดการคงหนีไม่พ้นทฤษฎียุคดั้งเดิม (Classic Theory) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการที่สืบต่อกันมาจนกระทั้งถึงปัจจุบัน ในยุคดั้งเดิมนี้ มีนักคิดที่ทรงอิทธิพลด้านการจัดการเกิดขึ้นมากมาย (เฮนรี่ ฟาร์โย) ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลักการบริหารดังกล่าว บางหัวข้อยังคงเป็นสิ่งที่องค์การต่างๆ นำไปปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะนำเสนอมุมมองในด้านการบริหารของ Henry Fayol ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารดังกล่าวนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การได้หรือไม่ โดยในปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้สามารถทำงานสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น มี 2 ประการหลัก  คือ ข้อมูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology)  ซึ่งหมายถึง การนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังนี้โดยทั่วๆ ไป เรียกกันว่าไอที (Information Technology)

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์. (2537). รีเอ็นจิเนียริ่ง เดอะ คอร์เปอเรชั่น (แปล). กรุงเทพฯ: บริษัทคู่แข่งจำกัด (มหาชน).

วิเชียร วิทยอุดม (2555). ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). ทฤษฎีองค์การ Organization Theory ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: Diamond In Business World

สมพงษ์ เกษมสิน. (2526). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

Butler, Jeremy G. (2012). A History of Information Technology and Systems. University of Arizona.

Dadashzadeh, M. (2002). Information Technology in Developing Countries. Hershey, PA.: IRM Press.

Garson, G.D. (1995). Computer Technology and Social Issues. Harrisberz, PA.: Idee Group Publishing.

Glanz, J. (2002). Finding Your Leadership Style: A Guide for Educations. Alexandria, Va.: ASCD.

Proctor, K. Scott. (2011). Optimizing and Assessing Information Technology: Improving Business Project Execution. John Wiley & Sons.

Reynolds, G. (2009). Ethics in Information Technology. Cengage Learning.