วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 แล้วครับ ซึ่งเนื้อหาสาระที่วารสาร e-JODIL นำเสนอนั้น ยังเน้นคุณภาพทางวิชาการ และให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดสรร และนำเสนอบทความตามมาตรฐานของการเป็นวารสารระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Journal Citation Index: TCI) มาโดยตลอด

ในส่วนของการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) สู่การดำเนินงานในปีที่ 6 นี้ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน และผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์วารสารของเรานี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการอ้างอิง (Citation) มากขึ้น

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ  บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 02-09-2020

การบริหารจัดการในยุคข้อมูลข่าวสาร

คัชพล จั่นเพชร , เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

151-158

ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

159-173