ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Main Article Content

เสาวณีย์ อาภามงคล

บทคัดย่อ

                       การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากระราชดำริ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 4) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขยายความสำเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาประชากรจริงทั้งสิ้น 182 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการทั้งสิ้น 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) และแสดงให้เห็นตัวแบบเส้นทาง (Path diagram)


                         ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) พบว่า การบริหารจัดการองค์การด้านการประเมินผลกับผลสัมฤทธิ์ขององค์การในด้านการบรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายความสำเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์การ ในด้านการประเมินผล ประกอบด้วย การมุ่งเน้นความสำเร็จ และการประเมินผลตามตัวชี้วัด มีอิทธิพลทางตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย ในด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการนักปฏิบัติ และประชาชน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก. (2555). คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า. กรุงเทพฯ: สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2550). แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

จำลอง อินทะวงษ์. (2541). โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ: เวิลด์ มีเดีย จำกัด.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2549). แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์. รัฏฐาภิรักษ์. 48(4), 7-16.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2555). แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2555-2556. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Downloads/Downloads.aspx?CatId=32.

สุพร ตรีนรินทร์. (2554). กระบวนการสร้างเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ. (2542). ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2551). คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2540). แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2555). แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพรวม) พ.ศ. 2555–2559. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556 จาก http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Downloads/ Downloads.

Fayol, Henri. (1916). General and Industrial Management. London: Pitman & Sons, Ltd.

Flippo, Edwin B. (1970). Principle of Personnel Management. NY: McGraw-Hall Inc.

Hoy, Wayne K., and Miskel, Cecil G. (1991). Educational Administration: Theory Research and Practice. (4thed.). New York: Harper Collins.

Mooney, J. D., and Reiley, A. C. (1947). The Principles of Organization. NY: Harper & Row.

Robbins, Stephen P., and Coulter, Mary. (1996). Management. (4th ed.). NJ: Prentice Hall, Inc.

Taylor, Frederick W. (1911). The Principles of Scientific Management. NY: Harper & Brothers.