ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

Main Article Content

ศิระ โสตถิภิญโญ

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 2) เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคลอาคารชุด และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ประชากรได้แก่ ผู้อยู่อาศัย ในอาคารชุดในเขตห้วยขวางที่จดทะเบียนนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติอาคารชุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 จำนวนทั้งสิ้น 4,427 ห้องชุด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุด จำนวน 361 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์


ผลการวิจัยพบว่า


             1) ผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางรายเดือน 2) ผู้อยู่อาศัยมีความเห็นต่อจริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุดคือด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อหน้าที่ และด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าคะแนน ต่ำสุดคือด้านความเป็นผู้นำและปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความพึงพอใจในการบริหารงานผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีความสัมพันธ์กับจริยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมที่ดิน. (2551). พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2551. ม.ป.ท.

ชุลีกร ทองจับ. (2547). ทัศนคติและความพึงพอใจรวมของเจ้าของห้องชุดต่อการบริการการบริหารงานและสภาพแวดล้อม ของรัตนโกสินทร์ไอส์แลนด์คอนโดมิเนียม. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

เดชพันธ์ จันทรงศิลป์. (2547). ปัญหาในการให้บริการของนิติบุคคลอาคารชุดของบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชนจำกัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ.

สามภพ บุญนาค. (2553). จริยธรรมที่พึงมีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (2555). สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2555. ม.ป.ท.

สิทธ์ ธีรสรณ์. (2552). แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อังคณา ประทีปชัย. (2549). ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.