วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ครับ ซึ่งเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอนั้น ยังคงเข้มข้นทางวิชาการ และยึดถือกระบวนการพัฒนาวารสารตามมาตรฐานของการเป็นวารสารระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Journal Citation Index: TCI) มาโดยตลอด

ในส่วนของการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่จัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน โดยมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลจำนวนมากที่เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม วารสารของเรามิได้จำกัดเฉพาะผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ แต่วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เน้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งที่สนับสนุนการศึกษาทางไกล และผลงานวิจัยทั่วไป โดยเน้นที่คุณภาพของบทความ และสาระที่ผู้อ่านจะได้รับเป็นสำคัญ 

ผมในฐานะตัวแทนของกองบรรณาธิการวารสารขอให้สัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และประชาสัมพันธ์วารสารฉบับนี้ให้เป็นที่แพร่หลายในวงวิชาการอย่างต่อเนื่องครับ

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะให้การตอบรับวารสารฉบับนี้เป็นอย่างดีต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 23-09-2020

คัมภีร์ใบลานมอญในประเทศไทย

พระอัครเดช ญาณเตโช (โลภะผล)

35-40

การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนกรณีศึกษาชุมชนแพรกหนามแดง

สัจจา บรรจงศิริ, บำเพ็ญ เขียวหวาน , ดุสิต เวชกิจ, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ปาลีรัตน์ การดี

41-57