พัฒนาการของตลาดทุนที่ยั่งยืน

Main Article Content

พรชัย ชุนหจินดา

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มขึ้นของมลพิษ และความเหลื่อมล้ำในสังคม  เป็นปัญหาที่กำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้กำลังทวีความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ การแสวงหาทางออกจึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ได้รับการหยิบยกมาหารือในวงกว้าง ซึ่งพบว่านอกเหนือจากการธนาคารที่ยั่งยืนแล้ว ตลาดทุนที่ยั่งยืนยังเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เนื่องจากตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่มิได้เป็นเพียงตัวกลางระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการเท่านั้น แต่การมีตลาดทุนที่ยั่งยืนยังส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย ดังนั้น ตลาดทุนที่ยั่งยืนจึงเป็นความหวังที่จะนำความสำเร็จจากองค์กรขนาดใหญ่ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ตลอดจนส่งผลต่อความตระหนักรู้ในเรื่องความยั่งยืนในระดับบุคคล จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ และระดับโลกได้ในที่สุด ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเข้ากับเป้าหมายของการพัฒนาตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานกำกับดูแล ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. (2549). หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2563, จาก https://www.gpf.or.th/download/general/invr.pdf.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563). ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2563, จาก https://www.setsustainability.com/.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562. ธนาคารแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/Documents/BOTSustainability _2019.pdf.

พรชัย ชุนหจินดา. (2564). พัฒนาการของการธนาคารที่ยั่งยืน. วารสารราชบัณฑิตยสภา, 45(1), 164-189.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2563). การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2563, จาก https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Pages/OVERVIEW/ CGANDSUSTAINABLEBUSINESSDEVELOPMENT.aspx.

Accenture. (2019). Accenture Strategy 2019 CEO Study – The decade to deliver: A call to business action. United Nations Global Compact. Retrieved June 19, 2020, from https://www.unglobalcompact.org/library/5715.

Aglietta, M., & Espagne, É. (2016). Climate and Finance Systemic Risks, More than an Analogy? The Climate Fragility Hypothesis. CEPII Working Paper, 10. Retrieved June 24, 2020, from http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2016/wp2016-10.pdf.

ASEAN Capital Markets Forum. (2020). Roadmap for ASEAN sustainable capital markets. Retrieved June 29, 2020, from: https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance/roadmap-for-asean-sustainable-capital-markets.

Battiston, S., Mandel, A., Monasterolo, I., Schütze, F., & Visentin, G. (2017). A Climate Stress-test of the Financial System. Nature Climate Change, 7, 283–288.

Bertelsmann Stiftung, & Sustainable Development Solutions Network. (2020). Sustainable Development Report 2020. Retrieved December 2, 2020, from https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2020/.

Busch, T., Bauer, R., & Orlitzky, M. (2016). Sustainable Development and Financial Markets: Old Paths and New Avenues. Business & Society, 55(3), 303–329.

China Social Investment Forum. (2019). China Sustainable Investment Review 2019. Retrieved June 29, 2020, from https://www.chinasif.org/filedownload/178141?fbclid=IwAR2vF8PNaVElk2P-an4EKZqq_YqDrHIetGXI57dgdhR_2FsLyo4uQBxwl0Q.

Dafermos, Y., Nikolaidi, M., & Galanis, G. (2018). Climate Change, Financial Stability and Monetary Policy. Ecological Economics, 152, 219–234.

Davenport, C., & Friedman, L. (2021). Biden Cancels Keystone XL Pipeline and Rejoins Paris Climate Agreement. Retrieved January 21, 2021, from https://www.nytimes.com/2021/01/20/climate/biden-

paris-climate-agreement.html.

European Sustainable Investment Forum. (2012). European SRI Study. Retrieved June 23, 2020, from http://www.eurosif.org/sri-study-2012/.

Gond, J., O’Sullivan, N., Slager, R., Homanen, M., Viehs, M., & Mosony, S. (2018). How ESG Engagement Creates Value for Investors and Companies. Retrieved June 26, 2020, from https://www.unpri.org/academic-research/how-esg-engagement-creates-value-for-investors-and-companies/3054.article.

Hoffmann, J., Scherhorn, G., & Busch, T. (2004). Darmstadt Definition of Sustainable Investments. Wuppertal: Corporate Responsibility Interface Center. Wuppertal Institute.

Jamprasert, N., Kuwalairat, P., Srivisal, N., & Sthienchoak, J. (2020). ESG and Creditworthiness: Two Contrary Evidence from Major Asian Markets. Retrieved December 2, 2020, from: https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2020/03/pier_dp_129.pdf.

Maneenop, S. (2019). Are Good-Governance Stocks a Wise Investment?. NIDA Business Journal, 24, 6-29.

Pollard, J., Sherwood, M., & Klobus, R. (2018). Establishing ESG as Risk Premia. Journal of Investment Management, 16(1), 1-12.

Russell Reynolds Associates. (2020). Leadership for the Decade of Action. Retrieved June 19, 2020, from https://unglobalcompact.org/library/5745.

Sandor, R., Clark, N., Kanakasabai, M., & Marques, R. (2014). Sustainable Investing and Environmental Markets: Opportunities in A New Asset Class. Singapore: World Scientific Publishing.

Schumacher, K., Chenet, H., & Volz, U. (2020). Sustainable Finance in Japan. Journal of Sustainable Finance & Investment, 10(2), 213-246.

Stoian, A., & Iorgulescu, F. (2019). Sustainable Capital Market. Financing Sustainable Development: Key Challenges and Prospects. Switzerland: Springer Nature.

Velte, P. (2017). Does ESG Performance have an Impact on Financial Performance? Evidence from Germany. Journal of Global Responsibility, 8(2), 169-178.

West, J., & Polychronopoulos, A. (2020). Is ESG a Factor?. Retrieved July 28, 2020, from https://www.researchaffiliates.com/documents/813-is-esg-a-factor.pdf.