การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน: ความรู้เบื้องต้นสำหรับการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ออฟไลน์ และออนไลน์

Main Article Content

สุรไกร นันทบุรมย์

บทคัดย่อ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และการเรียนรู้โดยการใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความคล้ายคลึงกันหลายประการโดยเฉพาะกระบวนการการจัดการเรียนรู้ แต่มีความแตกต่างกันที่จุดเน้นของแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีจุดเน้นที่การใช้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานจะเน้นที่การผลิตโครงการ หรือการนำเสนอตัวผลผลิต และการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเน้นที่การใช้งานวิจัย ผลการวิจัย หรือกระบวนการวิจัยเป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ทั้งสามรูปแบบช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้งสามรูปแบบมีความเหมาะสมกับการประเมินผลตามสภาพจริง และยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และผสมผสานได้อีกด้วย นอกเหนือจากข้อดีของการจัดการเรียนรู้ทั้งสามรูปแบบยังมีข้อเสียและข้อพึงระวังในการนำไปใช้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ผู้เรียน บทเรียน และสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Barge, S. (2010). Principles of Problem and Project Based Learning. Retrieved September, 2016, from http://www.aau.dk/digitalAssets/62/62747_pbl_aalborg_modellen.pdf.

Barrett, T. (2005). What is Problem Based Learning?. Retrieved September, 2016, from http://www.aishe.org/readings/2005-1/barrett-What_is_Problem_B_L.htm.

Barron, B., & Darling-hammond. L (2008). Powerful Learning: Studies Show Deep Understanding Derives from Collaborative Methods: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning. Retrieved September, 2016 from http://www.edutopia.org/pdfs/edutopia-teaching-for-meaningful-learning.pdf,

Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning.Retrieved August, 2019, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539399.pdf.

Center of Excellence in Leadership of Learning, University of Indianapolis. (2009). Summary of Research on Project-based Learning. Retrieved September, 2016, from http://cell.uindy.edu/docs/PBL%20research%20summary.pdf.

Chanpet, P., Chomsuwan, K., & Murphy, E. (2020). Online Project-Based Learning and Formative Assessment. Tech Know Learn, 25, 685–705. Retrieved September, 2016 from https://doi.org/10.1007/s10758-018-9363-2.

Cheaney, J. D., & Ingebritsen, T. (2006). Problem-Based Learning in an Online Course: A Case Study. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 6(3). Retrieved October, 2019, from https://doi.org/10.19173/irrodl.v6i3.267.

Colliver, J. A. (2000). Effectiveness of Problem-Based Learning Curricula: Research and Theory. ACADEMIC MEDICINE, 75(3). Retrieved September, 2016, from http://www.fam.uni-frankfurt.de/literatur/container_journal_club/effectiveness_Colliver_Volltext.pdf.

Demian, P. (2007). Theory and Practice of Project-Based Learning in Built Environment Education: A CEBE Case Study on Innovative Design Project Work. Retrieved September, 2016, from https://www.heacademy.ac.uk/system/files/peterdemian.pdf.

Duch, B. (1995) Problem-Based Learning, About Teaching, 47. Retrieved September, 2016 from http://ctal.udel.edu/enhancing-teaching/teaching-approaches/problem-based-learning/.

Green, A. (n.d.). Griffith Institute of Higher Education Good Practice Guide: Research-Based Learning Strategies for Successfully Linking Teaching and Research. Retrieved September, 2016, from https://www.griffith.edu.au/learning-futures/pdf/gihe_tipsheet_web_rbl.pdf.

Healey, M., Jenkins, A., & Lea, J. (2014). Developing Research-Based Curricula in College-Based Higher Education. Retrieved September, 2016, from https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/developing_research-based_curricula_in_cbhe_14.pdf.

Holm, M. (2011). Project-Based Instruction: A Review of the Literature on Effectiveness in Prekindergarten through 12th Grade Classrooms, Insight: RIVIER ACADEMIC JOURNAL, 7(2). Retrieved September, 2016, from http://www.bie.org/object/document/project_based_learning_a_review_of_the_literature_on_effectiveness.

Hunaiti, Z., Grimaldi, S., Goven, D., Mootanah, R., & Martin, L. (2010). Principles of Assessment for Project and Research Based Learning, International Journal of Educational Management, 24 (3), 189 – 203. Retrieved September, 2016, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09513541011031574.

Ion, G., Iucu, R., & Palacio-Vieira, J. (2014). Research-Based Teaching and Learning in Higher Education: The Perspective of Postgraduate Students. Retrieved September, 2016, from http://www.iced2014.se/proceedings/1575_ION_IUCU_PALACIO.pdf.

James, R. (1998). Problem-Based Learning: An Introduction. The National Teaching and Learning Forum (N TLF), 8(1). Retrieved September, 2016, from http://www1.udel.edu/pbl/deu-june2006/supplemental/NTLF-PBL-introduction.pdf.

Jerry, W. W. (2007), Foundations of Qualitative Research: Interpretive and Critical Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.

Jin, J., & Bridges, S. M. (2014). Educational Technologies in Problem-Based Learning in Health Sciences Education: A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 16(2), 1-14. Retrieved September, 2016, from https://www.jmir.org/2014/12/e251/PDF.

Keamkete, W. (2008). Research Methodology in Behavioral Sciences (2nded.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Khammani, T. (2015). Pedagogy: the knowledge for effective instruction (19thed). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Kober, N. (2015). Reaching Students: What Research Says About Effective Instruction in Undergraduate Science and Engineering. Washington, D.C., USA: The National Academies Press.

Learning and Development Centre of the University Warwick. (2006). Benefits of Research-Based Learning. Retrieved September, 2016, from https://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/rbl/benefits/.

LingKoh, J. H., Herring S. C., & Hewa, K. F. (2010). Project-Based Learning and Student Knowledge Construction During Asynchronous Online Discussion. The Internet and Higher Education, 13(4), 284-291.

Lou, Y., & MacGregor, S. K. (2004). Enhancing Project-Based Learning Through Online Between-Group Collaboration, Educational Research and Evaluation, 10, 4-6. https://doi.org/10.1080/13803610512331383509

Major, C. H., & Palmer, B. (2001). Assessing the Effectiveness of Problem‑Based Learning in Higher Education: Lessons from the Literature. Academic Exchange Quarterly, 5(1), Retrieved September, 2016, from http://www.rapidintellect.com/AEQweb/mop4spr01.htm.

NYC Department of Education. (2009). Project-Based Learning: Inspiring Middle School Students to Engage in Deep and Active Learning. Retrieved September, 2016, from http://schools.nyc.gov/documents/teachandlearn/project_basedFinal.pdf.

Oliver, R., & Omari, A. (1999). Using Online Technologies to Support Problem Based Learning: Learners’ Responses and Perceptions. Australasian Journal of Educational Technology, 15(1). Retrieved October, 2019, from https://doi.org/10.14742/ajet.1847.

Omar, N. D., Hassan, H., & Atan, H. (2012). Student Engagement in Online Learning: Learners Attitude toward E-Mentoring. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 67(10).

Oncu, S., & Cakir, H. (2011). Research in Online Learning Environments: Priorities and Methodologies, Computers & Education, 57, 1098–1108. Retrieve October, 2019, from https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.12.009

Patton, A. (2012). Work That Matters the Teacher’s Guide to Project-Based Learning. Retrieved September, 2016 from, www.learningfutures.org.

Rhem, J. (1998). Problem-Based Learning: An Introduction. The National Teaching & Learning Forum, 8 (1), 1-7. Retrieved August, 2019, from http://www.ntlf.Com/html/pi/9812/pbl_1.htm.

Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1). Retrieved September, 2016, from https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1996). Problem Based Learning: An Instructional Model and Its Constructivist Framework. in B. G. Wilson (Ed.), Constructivist learning environments. Englewood, NJ: Educational Technology Publications.

Şendağ, S., & Odabaşı, H. F. (2009). Effects of an Online Problem-Based Learning Course on Content Knowledge Acquisition and Critical Thinking Skills. Computers & Education, 53(1), 132-141. Retrieved October, 2019, from https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.01.008.

Shih, W., & Tsai, C. Y. (2017). Students’ Perception of a Flipped Classroom Approach to Facilitating Online Project-Based Learning in Marketing Research Courses. Australasian Journal of Educational Technology. 33(5). 32-49. Retrieved October, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/312016815_Students'_perception_of_a_flipped_classroom_approach_to_facilitating_online_project-based_learning_in_marketing_research_courses.

Stanford University Newsletter. (2001). Speaking of Teaching. Problem-Based Learning. Retrieved September, 2016, from http://www.stanford.edu/dept/CTL/Newsletter/problem_based_learning.pdf.

Tamim, S. R., & Grant, M. M. (2013). Definitions and Uses: Case Study of Teachers Implementing Project-based Learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 7(2), 72-101. Retrieved August, 2016, from https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1323&context=ijpbl.

Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. California, USA: The Autodesk Foundation.

Toom, A., Krokfors, L., Kynäslahti, H., Stenberg, K., Maaranen, K., Jyrhämä, R., Byman, R., & Kansanen, P. (2008). Exploring the Essential Characteristics of Research-Based Teacher Education from the Viewpoint of Teacher Educators. Retrieved September, 2016, from http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/papers/Toom_etal.pdf.

Tremp, P. (2010). Research-based Teaching and Learning. Switzerland: University of Zurich, Center for University Teaching and Learning.

University College London. (2016) Research-Based Education: Guides and Case Studies. Retrieved September, 2016, from https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/case-studies/research-based-education.

University of Leeds. (2016). Research-Based Learning. Retrieved September, 2016, from http://curriculum.leeds.ac.uk/rbl.

Witte, K. D., & Rogge, N. (2012). Problem-Based Learning in Secondary Education: Evaluation by a Randomized Experiment. in Hub Research Papers 2012/11 Economics & Management. Retrieved September, 2016 from https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/408255/1/12HRP11.pdf.