บรรณาธิการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม  

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พุทธกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการและประสานงาน 

นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล