บรรณาธิการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  ศุภนัท 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  ชัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน  เอื้อศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์  โพธิศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์   ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา   สมพลกรัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  โอภาสปัญญาสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพัทธ์  เลิศศรีชัยนนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.กวีพจน์  สัตตวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ดนัย  ธนามี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ธงชาติ  บวรธำรงชัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
RUI HUI  PU, Ph.D. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการและประสานงาน 

นางศิริพร ช่วยอุปการ