บรรณาธิการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  ศุภนัท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสารมิตร

บรรณาธิการ

รองศาสตราจาร์ย ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสารมิตร

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration, Thailand

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

The University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  หงษ์งาม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  ชัยพัฒน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bankok University, Thailand

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน  เอื้อศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์  โพธิศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์   ภู่เจริญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prince of Songkla University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Kasetsart University, Sriracha Campus, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา   สมพลกรัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  โอภาสปัญญาสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพัทธ์  เลิศศรีชัยนนท์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Panyapiwat Institute of Management, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิณ  อรุณเรืองสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University, Thailand

อาจารย์ ดร.พิชิต  รัชตพิบุลภพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha University, Thailand

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร            

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Ruihui Pu

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

อาจารย์ ดร.กวีพจน์  สัตตวัฒนานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

อาจารย์ ดร.ดนัย  ธนามี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

อาจารย์ ดร.ธงชาติ  บวรธำรงชัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Srinakharinwirot University, Thailand

   

กองจัดการและประสานงาน 

นางศิริพร ช่วยอุปการ