เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

รูปเเบบการพิมพ์

 1. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด A4 ( 0 x 29.7 เซนติเมตร) ดังนี้ บน (Top) 2.50 ซม. ล่าง (Bottom) 1.50 ซม.

ซ้าย (Left) 2.50 ซม. และขวา (Right) 1.50 ซม.

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า
 2. ชื่อคณะผู้เขียนบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ส่วนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เขียนบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันขนาด 13 แต่ให้อยู่ตอนล่างของหน้าในลักษณะเชิงอรรถ และแต่ละท่านไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด
 1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 โดยหัวเรื่องคำว่า "บทคัดย่อ" และ"ABSTRACT" ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 ตัวหนา เมื่อจบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เขียน คำสำคัญ(Keyword) 3-5 คำ และ ที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ขนาด 13 ทำตัวหนา เพื่อสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูลนานาชาติ และสะดวกกับนักวิจัยผู้อื่นที่จะติดต่อกับผู้เขียนบทความหลัก
 1. การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 จัดทำเป็น 1 คอลัมน์โดยหัวเรื่องหลัก (เช่น ความสำคัญของปัญหา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา ฯลฯ) ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 ตัวหนา จัดชิดซ้าย ส่วนหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 15 เนื้อหาทั้งหมดของเรื่องเต็ม (รวมบทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน 12- 15หน้ากระดาษ A4

        

  รายละเอียดของบทความวิจัย (Research Article) มีดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่อง: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้ส่งบทความ: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. หน่วยงาน: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ)
 5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 6. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
 7. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการเขียนขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย ซึ่งระบุถึงประเด็นที่จะทำการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล สถานที่ เก็บข้อมูล และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 8. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) เป็นการแสดงสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ
 9. วิธีการดำเนินการวิจัย เป็นการอธิบายขั้นตอนต่างโดยสรุปของการดำเนินการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เช่น ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 10. ผลการวิจัย เป็นการแสดงผลการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละประเด็นอาจมีตารางข้อมูลหรือภาพประกอบโดยเขียนให้รัดกุม
 11. การอภิปรายผล เป็นการประเมินหรือขยายความของผลการวิจัย เพื่อยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้น่าเชื่อถือ ถูกต้องเป็นจริงโดยชี้ให้เห็นว่า ผลการวิจัยสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ตรงตามข้อเท็จจริงที่พบ ตรงตามแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยอื่นหรือไม่ อย่างไร ผลการวิจัยนั้นเป็นไปตามแนวความคิดทฤษฎีอะไรบ้าง รวมทั้งมีความขัดแย้งหรือไม่ ถ้ามีความขัดแย้งจะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุนชี้แจงความเป็นไปได้ของผลการวิจัยนั้น
 12. ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย

  1) ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ ซึ่งเป็นการเขียนสรุปผลการวิจัยที่ค้นพบว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างไร และเป็นประโยชน์ตามที่นำเสนอไว้ในความสำคัญของปัญหาอย่างไร แนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ทำได้อย่างไร และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง เป็นต้น

  2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการเขียนถึงการต่อยอดจากผลงานวิจัย หรือจะพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อเนื่องได้อย่างไร หรือจะขยายขอบเขตของการวิจัยไปสู่ขอบด้านอื่นๆ ได้อย่างไร

 1. เอกสารอ้างอิง: วิธีเขียนใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association) ซึ่งศึกษาได้จาก (ดาวน์โหลด)

     

    รายละเอียดของบทความวิชาการ (Academic Article) มีดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่อง: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้ส่งบทความ: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. หน่วยงาน: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะ วัตถุประสงค์วิธีการศึกษา และผลการศึกษา
 5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ตรวจเอกสาร เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนสำคัญเท่านั้น
 6. ทฤษฎีและหลักวิชาการ
 7. บทวิจารณ์และสรุป
 8. เอกสารอ้างอิง: วิธีเขียนใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association)

 ซึ่งศึกษาได้จาก (ดาวน์โหลด)

การส่งบทความ (ดาวน์โหลด)

คำเเนะนำสำหรับผู้เขียน (ดาวน์โหลด)