จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมีนโยบายในการตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โดยบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับของเนื้อหาบทความนั้นๆจำนวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความแบบ double-blind review โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of Interest) กับผู้เขียนบทความ ตลอดจนบทความที่ตีพิมพ์จะต้องไม่มีการตีพิมพ์ที่ซ้ำซ้อน (duplication/plagiarism) กับผลงานของทั้งตนเองและผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จริยธรรมของผู้เขียนบทความ (Authors)

 1. บทความของผู้เขียนจะต้องเป็นบทความทางวิชาการ/ บทความวิจัย ที่เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆมาก่อนและไม่ส่งบทความเดียวกันเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆหรือวารสารอื่นๆ
 2. หากผู้เขียนมีการนำข้อความหรือข้อมูลที่มีการเผยแพร่มาแล้วของผู้อื่นมาประกอบในบทความ จะต้องมีการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายบทความให้ครบถ้วน
 3. ชื่อผู้เขียนทุกท่านที่ปรากฎในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิชาการหรืองานวิจัยและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรายงานข้อมูลที่เป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลในบทความ

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors)

 1. บรรณาธิการต้องพิจารณาตรวจสอบรูปแบบ คุณภาพและเนื้อหาของบทความ โดยบทความต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับนโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสาร
 2. บรรณาธิการต้องพิจารณาการตอบรับบทความโดยใช้เหตุผลทางวิชาการ ปราศจากอคติใดๆต่อบทความและผู้เขียน
 3. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทั้งผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิและพิจารณาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับเนื้อหาของบทความ
 4. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือบิดเบือนเนื้อหาของบทความตลอดจนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้เขียนกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers)

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาประเมินบทความโดยคำนึงถึงคุณภาพและเนื้อหาของบทความเป็นสำคัญโดยใช้เหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติหรือความเห็นส่วนตัว
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่นำข้อมูลจากบทความไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการประเมินบทความตามกระบวนการของวารสารและดำเนินการแล้วเสร็จจามกำหนด
 4. หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพบการคัดลอกผลงาน จะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที