รูปแบบการเตรียมต้นฉบับการเขียนบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ

การพิมพ์
    พิมพ์ต้นฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 15p โดยให้ใช้อ้างอิงแบบ APA ขนาดตัวอักษรขนาด 13p ในส่วนตัวแปรและสมการให้ใช้ Math type และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก ทั้งนี้ในส่วนที่เป็นตารางและรูปภาพให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

การเขียนบทความ
- บทความทุกประเภททั้งที่เป็นบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ (review article) มีความยาวประมาณ 12 – 15 หน้า A4 (รวมบทคัดย่อ)

- ชื่อบทความให้ระบุทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ให้ระบุชื่อของผู้เขียนบทความใต้ชื่อบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงานของผู้เขียน โดยเขียนเป็นเชิงอรรถ (footnote) ในหน้าแรกของบทความ

- การนำเสนอบทความให้นำเสนอ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1) บทคัดย่อ: (เฉพาะบทความจากงานวิจัย) กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 1/3 ของกระดาษ A4 (ประมาณ 18 บรรทัด) และให้ระบุคำสำคัญ (Keywords) ในบรรทัดสุดท้ายของบทคัดย่อทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) บทนำ: ในส่วนนี้ให้ระบุความเป็นมา ความสำคัญของประเด็นที่จะนำเสนอในบทความ และวัตถุ-ประสงค์หรือประเด็นที่จะนำเสนอในบทความ

3) เนื้อหาของบทความ: ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเนื้อหาต่างๆ ซึ่งอาจประกอบด้วยหลายย่อหน้า และในกรณีของบทความจากงานวิจัย การนำเสนอในส่วนนี้ควรครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย อาทิ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย การนำเสนอไม่ควรแยกเป็นหัวข้อย่อยเกินไป

4) ส่วนสรุปของบทความ: ควรเป็นการนำเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะของบทความ (ไม่ใช่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของงานวิจัย)

5) เอกสารอ้างอิง: ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเอกสารอ้างอิงในบทความ ผู้เขียนต้องอ้างอิงให้ครบถ้วน โดยนำเสนอแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงลำดับอักษร)

6) ภาคผนวก: (ถ้ามี)