Technological Innovation Efficiency Analysis of Gems and Jewelry SMEs in Thailand

Main Article Content

สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
สุรชัย กังวล
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

Abstract

The purpose of this research was to analyse the efficiency of technological innovation from small and medium enterprises within the gems and jewelry sector in Thailand. 220 enterprises in the gems and jewelry sector with Thailand Standard Industrial Classification (TSIC 2009) were included in the study using stratified sampling method. Data were analyzed by Data Envelopment Analysis (DEA) under Variable Returns to Scale (VRS). The findings showed that these enterprises generally had low efficiency scores but medium enterprises performed better with the proportions of organisations achieving low efficiency scores at 32.50% and 41.36 % for medium and small enterprises respectively. The average efficiency scores under Variable Returns to Scale was moderate at 0.5572, while the Return to Scale of technological innovation under Variable Returns to Scale of small and medium enterprises had mostly Decreasing Returns of Scale (DRS). All of technological innovation efficiency from 140 enterprises were at 63.64% which implied that outputs increased by less than proportional change in inputs which indicated the unsuitability and/or efficient uses of factors of production.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2560). ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) TSIC 2009. < http : //www.userdb.diw.go.th/results1.asp>
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2545). กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545.
คมสัน ขจรชีพพันธุ์งามและวีรวุธ มาฆะศิรานนท์. (2555). คัมภีร์นักนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
จินตนาพร สุวรรณจันทร์ดี. (2548). การประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยวิธี DEA กรณีศึกษาของบริษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะเศรษฐศาสตร์.
ทวีป ศิริรัศมีและคณะ. (2547). ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยงานวิจัย.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์. (2560). ขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย. TNI Journal of Business
Admonistration and Languages, 5(2) : 24.
นรวัฒน์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย, บริหารธุรกิจ. 34 (130) : 48 ; เมษายน – มิถุนายน.
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสพชัย พหุนนท์. (2551). การประเมินประสิทธิภาพองค์กรด้วยวิธี DEA : การเรียงลำดับประสิทธิภาพของตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC , บริหารธุรกิจ.31(120) : 51 ; ตุลาคม – พฤศจิกายน.
พิสณุ ฟองศรี. (2553). การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.
พสุ เดชะรินทร์. (2556). ความสำคัญของนวัตกรรมในการแข่งขันยุคใหม่.2546.
พยัต วุฒิรงค์. (2555). การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. (2560). รายงานประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี2560. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
สุกัลยา ธรรมรักษาและคณะ. (2553). โครงการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับไทย, วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.30(1) : 75.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.
_________. (2560). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
สมคิด แก้วทิพย์ และ กฤษดา ภักดี. (2556). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์
การเกษตรในภาคเหนือตอนบน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์และคณะ. (2553). นวัตกรรม ความหมาย ประเภทและความสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการบริหารธุรกิจ. 33 (128) : 52.
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ. (2552). โครงการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย. กรุงเทพฯ.
สุภาวดี ขุนทองจันทร์. (2553). การศึกษาผลลัพธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาธุรกิจที่ส่งผลงานเข้าประกวดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา. 2(4) : 113 ; กรกฎาคม – ธันวาคม .
อรรถพล สืบพงศกร. (2555). ระเบียบวิธีการของ Data Envelopment Analysis (DEA) และการวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิค. CMU Journal of Economics, 16(1). 43-82.
อัครพงศ์ อั้นทอง. (2547). คู่มือการใช้ DEAP 2.1 สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Akroush, M. (2008). Exploring the mediation effect of service quality implementation on the relationship between service quality and performance in the banking industry in Jordan , An International Journal of Management, 10(1),98-122.
Banker, R.D; Charnes, A. and Cooper W.W. (1984). Models for Estimating of Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science. 30 : 1678-1692.
Charnes, A., Cooper, W.W and Rhodes,E. (1978). Measuring the efficiency of decision making unit. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
Charnes A, Cooper, W.W., Lewin, A.Y and Seiford, L.M. (1994). Data envelopment analysis: theory, methodology and application. Boston : Kluwer Academic Publishers.
Coelli, Timothy J., Rao, D.S. Prasada.; O’Donnel.; Cristopher J. and Battese, George.E. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Boston : Kluwer Academic Publishers.
Farrell,M.J. (1957). The measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, A(120), 253-290.
Lin, Yun. (2011). The Efficiency Study of Regional Technological Innovation : Based on Provinces Level. Energy Procedia, (5),1579-1583.
Mentz, J.C. (1999). Defining Technological Innovation. สืบค้น 9 กันยายน 2560, จาก https://www.repository.up.ac.za>handle.
OECD. (2013). Glossary of Statistical Terms : Technological Innovations. สืบค้น 19 เมษายน 2560, จาก https://www.stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2688.
Stock, G.N., Greis N.P. and Fischer W.A. (2002). Firm Size and Dynamic Technological Innovation, Technovation, 22,537-549.
Xiaomian, Hu. (2010). Study on Regional Technical Innovation Efficiency Discrepancy and Its Influential Factors. Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & Management., 449-452.
Xiaofeng, yu. and Renyong, Chi. (2006). Enterprise Technological Innovation Efficiency and Its Affecting Fators. The
Eighth West Lake International Conference on SMB.
Yamane, T. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. (3rd ed). New York : Harper and Row.