การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดการขยะ ในโรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่

Main Article Content

sauwaluck - koojaroenprasit

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนก่อนและหลังการเป็นโรงแรมสีเขียว และเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการขยะในโรงแรมขนาดใหญ่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการโรงแรมสีเขียว


           จากการศึกษาในการเป็นโรงแรมสีเขียว ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น และการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ด้านรัฐบาลยังไม่มีความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดการขยะในโรงแรม พบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนทางด้านการเงินโดยมีค่า NPV เป็นบวก เท่ากับ 537,580.62 บาท มี IRR เท่ากับร้อยละ 15


            ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ รัฐบาลควร เงินสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้โรงแรมต่างๆเข้าเป็นโรงแรมเขียว เนื่องจากโรงแรมต้องใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรม


 


คำสำคัญ: ความคุ้มค่าทางการเงิน การจัดการขยะ  โรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่

Article Details

บท
บทความวิจัย