แบบจำลองธุรกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วง

Main Article Content

ธานินทร์ ไชยเยชน์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วง ผลการศึกษาภายใต้แบบจำลองธุรกิจพบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมที่ใช้เนยโกโก้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตช็อกโกแลตและขนมหวาน คุณค่าที่นำเสนอต่อกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์[1]เป็นแบรนด์ตลาดระดับบน คุณภาพสูงและแปลกใหม่ แต่ราคาถูก ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ภายใต้การวิเคราะห์ทางการเงินอายุโครงการ 10 ปี โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 60 ล้านบาท ณ อัตราคิดลดร้อยละ 10.305 พบว่า  โครงการมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน โดยพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 50,432,586.23 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.45 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 24.23 จากการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน พบว่า ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนเริ่มต้นสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 84.05 ค่าใช้จ่ายในช่วงดำเนินงานโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 96.06 ต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 44.83 และผลตอบแทนสามารถลดลงได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 30.95


[1] ผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ หมายถึง ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วงสุกสายพันธุ์แก้วผสมกับน้ำมันปาล์มส่วนกลางในอัตราส่วน 80:20.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์2560, จากhttps://www.bot.or.th/thai/statistics/_lay outs/application/interest rate/in_rate.aspx
วรัลชญาน์ ศิวอิสราวงศ์. (2560, 15 กุมภาพันธ์). สัมภาษณ์.
สมเกียรติ อยู่สุข. (2559, 6 ธันวาคม). สัมภาษณ์.
สุพัฒนา ประชา. (2560, 20 มกราคม). สัมภาษณ์.
โสภาค สอนไว. (2559, 3 พฤศจิกายน). สัมภาษณ์.
หฤทัย มีนะพันธ์. (2550). หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซานเดอร์. และ พินเญอร์, อีฟ. (2557). คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ. แปลจาก Business Model Generation. แปลโดย วิญญู กิ่งหิรัญ. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น.
ETC Group. (2014). Cocoa butter & synthetic biology: A case study. Retrieved May 21, 2016, from https://www.etcgroup.org/files/ETC-cocoa-synbio-asestudy2014_0.pdf
Pardomuan, L., & Nicholson, M. (2014).Cocoa butter prices are surging. Retrieved April 23, 2016, from https://www.businessinsider.com/r-as-cocoa-price-soars-chocolate-makers-devour-substitutes-2014-9