The Impacts of Kanchanaburi Special Economic Zone Policy on Local People In Baankao Sub-district.

Main Article Content

ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
พิศมัย จารุจิตติพันธ์

Abstract

The Study has two objectives 1) It aimed to study economics social and environmental impacts of Kanchanaburi Special Economic Zone Policy 2) It aimed to study guidelines for impacts solution of Kanchanaburi Special Economic Zone Policy. The data were collected from 6 government officers and 100 people in Baankao subdistrict. The main finding can be summarized that the impacts of Kanchanaburi Special Economic Zone Policy had high level in every dimension. By compare mean and standard deviation by sex, status, education, occupation, and residential areas, It was found that the variables had the different impact of the Kanchanaburi Special Economic Zone with different residential areas. The government, private sector, and people should participate in solving the impacts by explored and developed landmark and duty-free shops for tourist attractions. Suitable allocation of land for residential and commercial purposes in real situation. Set measures to deal with entrepreneurs who make environmental impacts and compensate affected people. Developed relationship with Myanmar for developing border trade. Including social capital development in the area to be ready for change and impacts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

กรมการค้าต่างประเทศ. 2560. สถิติการค้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2560. กรุงเทพมหานคร.
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ. 2557. กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมืออำชีพ พิมพ์ครั้งที่ 2 สานักพิมพ์แมค
กรอ ฮิล
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (19 มกราคม 2558). ประกำศคณะกรรมกำรเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (24 เมษายน 2558). ประกำศคณะกรรมกำรเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่สอง
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 120 ง พิเศษ หน้า 11-12 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. 2551. “การประเมินผลนโยบายสาธารณะ”.ใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำนโยบำย
สำธำรณะและกำรวำงแผน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี. แผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ออนไลน์].
[เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://kanchanaburi.go.th/au/content/merged_
document_33.pdf
เชียรช่วง กัลยาณมิตรและคณะ. มิถุนายน 2558. เอกสำรประกอบกำรสัมมนำโครงกำรประชุมสัมมนำกำหน
ดกรอบกำรทำงำนในกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตำมนโยบำยของรัฐบำลประจำปีงบประมำณ
2558. ที่ทาการปกครองจังหวัดหนองคาย
พิทยา สุวคันธ์และคณะ. 2559.ผลกระทบกำรเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (ไทย)– เขตเศรษฐกิจพิเศษเมีย
วดี (เมียนมำ) ภำยใต้กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน.วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2550. นโยบำยสำธำรณะ. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
_________________. 2551. กำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 9 (18) : 72 - 90
ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
90
สมบัติ ธารงธัญวงศ์. 2560.นโยบำยสำธำรณะ: แนวควำมคิด กำรวิเครำะห์ และกระบวนกำร.พิมพ์ครั้งที่ 29.
กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)อรรถมานะ. 2550. พฤติกรรมองค์กำร ทฤษฎีและกำรประยุกต์.พิมพ์ครั้งที่ 4
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.2558.แนวทำงและมำตรกำรเพื่อกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณพื้นที่แนวชำยแดนของไทย. นนทบุรี สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจากัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า,จานวนหมู่บ้านประชากร[ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ1สิงหาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.bankaokan.go.th/about
อรุณี อ่อนสวัสดิ์. 2551. ระเบียบวิธีวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
Cronbach, L. J. 2004. My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures.
Educational and Psychological Measurement, 64.
Dye, Thomas R. 1984. Understanding Public Policy. (5th ed). Englewood Cliffs. New Jersey:
Prentice -Hall, Inc
Likert, Rensis A. 1961. New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc
Vidya Bhushan Rawat, MamadiBharathBhusan and SujathaSurepally. 2011. The impact of
Special Economic Zones in IndiaA case study of Polepally SEZ. The Commercial
Pressures on Land Coalition.