การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดการขยะ ในโรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่

Main Article Content

เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
สุมาลี พุ่มภิญโญ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนก่อนและหลังการเป็นโรงแรมสีเขียว และเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการขยะในโรงแรมขนาดใหญ่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการโรงแรมสีเขียว


           จากการศึกษาในการเป็นโรงแรมสีเขียว ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น และการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ด้านรัฐบาลยังไม่มีความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผลการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดการขยะในโรงแรม พบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนทางด้านการเงินโดยมีค่า NPV เป็นบวก เท่ากับ 537,580.62 บาท มี IRR เท่ากับร้อยละ 15


            ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ รัฐบาลควร เงินสนับสนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้โรงแรมต่างๆเข้าเป็นโรงแรมเขียว เนื่องจากโรงแรมต้องใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ในด้านการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มูลนิธิใบไม้สีเขียว (2551). มาตราฐานของโรงแรมใบไม้เขียว สืบค้น 10 มีนาคม 2560 จากhttp://www.greenleafthai.org/th/green_standard/
สำนักสิ่งแวดล้อม. (2559). การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่. กรุงเทพมหานคร
Chan, E. S. W. (2008). "Barriers to EMS in the hotel industry." International Journal of Hospitality Management 27(2), 187-196.
Clark, D. (1999). What Drives Companies to Seek ISO 14000 Certification?. Pollution Engineering International summer.
David Morrow and Dennis Rondinelli (2002). "Adopting Corporate Environmental Management Systems: Motivations and Results of ISO 14001 and EMAS Certification" European Management Journal, 20, 159-171.
Department of Environment. (2016). Waste Separation and Recycle. Bangkok Metropolis. (in Thai)
Florida, R. and Davidson, D., (2001). "Why Do Firm Adopt Environmental Practices (and Do They Make Differencee?)" Journal of Management, 33, 637–664.
Green Leaf Foundation (2007). Green Leaf Standard for Green Hotel retrieved on March 10, 2017 from http://www.greenleafthai.org/th/green_standard/ (in Thai)